Tin tức & Sự kiện

Thông báo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

                      Số: 693 /TB-ĐHKTQD
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID BHXH số
 
Căn cứ Công văn số 1084/BHXH-QLT ngày 09/03/2021 của BHXH thành phố Hà Nội và Công văn số 356/BHXH-HBT ngày 12/03/2021 của BHXH quận Hai Bà Trưng về việc cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số.
VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di dộng của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tra cứu mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ hỗ trợ 24/7; thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.
Để thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN tiến tới thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay. Nhà trường yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện một số nội dung công việc sau:
- 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị có tham gia BHXH, BHYT, BHTN đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân hoàn thành trước ngày 25/4/2021 (Có tài liệu hướng dẫn cài đặt gửi kèm theo).
- Sau khi cài đặt và kê khai thông tin theo hướng dẫn, đơn vị cử cán bộ đầu mối tổng hợp Tờ khai Mẫu số 01 (có ký và ghi rõ họ tên) và Danh sách Mẫu số 02 về Ths Đặng Thị Hải Anh, Phòng Tổ chức cán bộ, địa chỉ Phòng 401, nhà A1 và bản mềm về địa chỉ email: haianh@neu.edu.vn hoàn thành trước ngày 30/4/2021.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật đề nghị liên hệ với đồng chí Phạm Hùng Cường, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin qua số điện thoại 0989.336455 để được kịp thời hỗ trợ.
Trân trọng ./.
 
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo)
- Các đơn vị (để phối hợp thực hiện)
- Lưu TH, TCCB.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS Phạm Hồng Chương
 
1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID - BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ:HD CÀI ĐẶT VSSIS .docx
2.DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN VÀ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VSSID NĂM 2021:Mẫu DS cài đặt VssID.docx
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?