30 năm Viện Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hội thảo chuyên môn
Sinh viên Viện Kế toán - Kiểm toán làm video cổ động Bầu cử 2021
Tìm hiểu về chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB