Tin tức & Sự kiện

Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Số:762/ĐHKTQD-TCCB
V/v góp ý cho dự thảo Thông tư
 
 
   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020
 
 
   
 
Kính gửi: Các đơn vị trong trường                                      
Thực hiện Công văn số 1308/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư) nhằm thay thế Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và Công văn số 1472/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập thay thế cho Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.
Để bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách đối với giảng viên, Nhà trường đề nghị các đơn vị phổ biến dự thảo các Thông tư đến toàn thể viên chức trong đơn vị và lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các Thông tư nói trên.Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại địa chỉ: www.neu.edu.vn.
Các ý kiến góp ý gửi về Trường (qua Phòng TCCB) theo địa chỉ ThS Đặng Thị Hải Anh – Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng 401 nhà A1, 0942004008; email: haianh@neu.edu.vn trước 16h00 thứ Tư, ngày 27/5/2020 để Nhà trường tổng hợp báo cáo Bộ.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH (để báo cáo);
- Lưu: P.TH, P.TCCB.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
 
(Đã ký)
 

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

 
1.Dự thảo Thông tưquy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học:CV 1308 VV gop y Du thao TT quy dinh che do lam viec cua giang vien co so giao duc dai hoc.pdf
2.Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập: CV 1472 ngày 28-4-2020 VV xin ý kiến góp ý thông tư của Cục Nhà giáo và Thông tư kèm theo.pdf
Các tin khác:
» Program committee 2021
( Đăng ngày 22/05/2021)

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?