Template VCAA 2021


Quy định hình thức bài viết gửi bài Hội thảo:
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
- Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 6.000 từ (bao gồm tài liệu tham khảo và phụ lục), trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề 2,5 cm (1 inch); cách trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 6th .
- Bố cục bài viết:
+ Tiêu đề bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh).
+ Họ tên tác giả, học hàm, học vị; đơn vị công tác, email, số điện thoại.
+ Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh): từ 150 - 250 từ.
+ Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh): 3 - 5 từ.
+ Nội dung bài viết: Tùy theo dạng nghiên cứu mà nội dung bài viết có kết cấu khác nhau. Một cách chung nhất, bài viết cần có các nội dung sau: (1) Đặt vấn đề/Giới thiệu; (2) Cơ sở lý thuyết/Tổng quan tài liệu; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Kết quả/phân tích; (5) Kết luận.

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?