Tin tức & Sự kiện

Thông báo v/v công bố lịch thi học kỳ hè năm học 2019-2020 hệ VB2CQ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
----------------------
Số: 1210 / ĐHKTQD - QLĐT
V/v công bố lịch thi
học kỳ hè / 2019-2020 hệ VB2CQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020
 
 
Kính gửi: - Các Khoa, Viện, Bộ môn
- Các Đơn vị có liên quan
Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi học kỳ hè, năm học 2019-2020 của các lớp học phần mở cho hệ Văn bằng II Chính quy. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).
Đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và tổ chức các công tác thi theo quy định, quy chế hiện hànhTrong trường hợp Viện, Khoa, Bộ môn không đủ cán bộ coi thi, đề nghị đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục) chậm nhất 1 tuần trước ngày thi để Nhà trường bố trí.
Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) tại phòng 211, nhà A1 (gặp thầy Minh) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết (gặp thầy Giang, phòng 211, nhà A1).
Sinh viên có nhu cầu thi bổ sung thực hiện theo hướng dẫn sau đây:
1. Theo dõi lịch thi, xác định học phần có nhu cầu thi bổ sung.
2. Đăng ký lịch thi bổ sung tại đường dẫn: https://tinyurl.com/thibs21819
3 Đến phòng A1-211 nhận danh sách thi bổ sung sau 03 ngày sau khi đăng ký thành công (không kể thứ 7, chủ nhật).
Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi  lịch thi đề nghị gửi văn bản về Nhà trường qua Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 03/8/2020 (liên hệ đ/c Phạm Huy Giang, phòng 211, nhà A1, Email: giangph@neu.edu.vn).
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: phòng TH, QLĐT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 
GS.TS. Trần Thị Vân Hoa
 
TRÍCH NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI, CHẤM THI, TRẢ ĐIỂM
1. Các Bộ môn tiến hành ra đề thi, coi thi, chấm thi và nhập điểm lên hệ thống mạng quản lý đào tạo theo đúng Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của trường ĐH Kinh tế Quốc dân được ban hành tại Quyết định số 1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng.
2. Trưởng bộ môn quán triệt đến cán bộ coi thi về việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế: trong phòng thi, sinh viên không được sử dụng phương tiện thu phát, truyền tin dưới bất kỳ hình thức nào; các hình thức vi phạm quy chế cần được triệt để xử lý (có mẫu biên bản xử lý kỷ luật và trích những quy định về xử lý kỷ luật kèm theo công văn này).
3. Bộ môn chỉ tổ chức các ca thi theo đúng giờ của ca thi nhà trường đã quy định, tuyệt đối không gọi sinh viên vào phòng thi trước giờ bắt đầu của ca thi. Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính, những trường hợp đi thi muộn quá thời gian quy định:  hệ thống tự động khóa ca thi và cho điểm không nên sinh viên sẽ phải đăng ký học lại.
4. Danh sách thi phải có đủ điểm đánh giá học phần, điểm kiểm tra, chữ ký của người học và giảng viên.
5. Các bộ môn nhận danh sách thi và trả điểm thi tại phòng 211, nhà A1, gặp đ/c Phạm Đức Minh.
6. Khi nhập điểm lên mạng quản lý đào tạo, Bộ môn phải nhập đầy đủ tất cả các cột điểm, tất cả các sinh viên. Nếu có những trường hợp thừa, thiếu sinh viên khi so sánh giữa danh sách thi và danh sách sinh viên trên mạng: Bộ môn tổng hợp và báo phòng QLĐT để phối hợp xử lý (liên hệ đ/c Phạm Đức Minh), Bộ môn tuyệt đối không bổ sung tên sinh viên vào danh sách thi khi chưa có xác nhận của phòng QLĐT. Những sinh viên không tham dự kiểm tra giữa kỳ được nhận điểm 0 cho điểm kiểm tra; Những trường hợp sinh viên không có điểm, đều cần được bộ môn ghi rõ một trong các ký hiệu sau:
      Học lại: KO ;  Miễn thi: M   ; Điểm vắng thi có phép: PH  ; Điểm vắng thi không phép: V
      Điểm vi phạm quy chế thi:    VP
7. Thời gian chấm bài thi và thông báo điểm của 01 học phần tối đa là 07 ngày làm
việc tính từ ngày thi. Bài thi được lưu trữ đến hết khóa học.
8. Các khâu công việc được thanh toán theo quy chế thu chi nội bộ của nhà trường. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm xác nhận để thanh toán tiền coi thi của từng học phần của học kỳ theo đúng lịch thi đã công bố. Trường hợp có điều chỉnh về số phòng thi, đề nghị gặp đ/c Phạm Huy Giang tại phòng 211, nhà A1 để được xác nhận.
9. Thời gian của các ca thi tự luận như sau: Ca 1 từ 7 giờ 00’, ca 2 từ 9 giờ 00’ Ca 3 từ 13 giờ 00’, ca 4 từ 15 giờ 00’. Đối với các môn thi tự luận trên máy tính, vẫn thi 4 ca/1 ngày như bình thường.
      *  Riêng thi trắc nghiệm trên máy tính: Bố trí 6 ca thi/ngày:  Ca 1 : từ 7 giờ – 8
giờ, Ca 2 : 8 giờ 30 – 9 giờ 30,  Ca 3: 10 giờ – 11 giờ,  Ca 4 : từ 13 giờ – 14 giờ,  Ca 5 : 14giờ 30 – 15 giờ 30,  Ca 6 : 16 giờ – 17 giờ
Ghi chú: Đối với những Bộ môn ủy quyền cho phòng Khảo thí & ĐBCLGD làm phách, phòng sẽ cử người đi thu bài tại các địa điểm giao nhận bài thi.
Địa điểm giao nhận bài thi: Phòng B100 (Giảng đường B) đối với tất cả các lớp thi tại các giảng đường B, C, D hoặc tại phòng nước tầng 5 (A2-508) giảng đường A2 (bao gồm cả nhận giấy thi và thu bài thi) đối với tất cả các lớp thi tại giảng đường A2.
Thời gian giao nhận bài thi:
Ca 1: 8h30 đến 9h00; Ca 2: 10h30 đến 11h00;
Ca 3: 14h30 đến 15h00; Ca 4: 16h30 đến 17h00.
Một số Bộ môn tổ chức thi hết môn trong thời gian 60 phút đề nghị báo lại với Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, phòng sẽ thông báo trực tiếp danh sách các môn thi 60 phút tới thư ký liên quan.
Lichthi_HK_he_2019_2020_2_dot2_28_07_2020_VB2CQ_Print_OK.xls
Các tin khác:

Liên kết nhanh

VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Liên hệ với chúng tôi
1
Bạn cần hỗ trợ?