XEM CHI TIẾT

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày đăng: 18/03/2013 20:52:31

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
------------------------------


Số: 164/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------


Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc trườngThực hiện quyết định 442/QĐ-BGD ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trường thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức trường, để tham mưu, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, trong đó các quy định về giáo dục, đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức lấy ý kiến phải bám sát các định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ quy định. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được coi làm một nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức của các đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.
Ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:
Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu, chế độ chính trị; quyền còn người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày và các quy định của Hiến pháp.
Tập trung lấy ý kiến về những quy định liên quan đến quyền còn người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III); Chính phủ (Chương VII) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các đơn vị trực thuộc trường:
- Phổ biến nội dung và cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, tập trung phổ biến kế hoạch chung của trường, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Báo cáo ngày 05/1/2013 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường). 
- Tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng văn bản gửi qua phòng Tổng hợp (Phòng 107 Nhà 7) trước ngày 27/02/2013.
2. Phòng Tổng hợp:
- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các đơn vị tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
- Gửi văn bản đến các thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của trường.
- Thường trực tổ chức Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của trường vào ngày 27/02/2013 tại Gác 2 Nhà 10.
3. Khoa Luật (Bộ phận phụ trách công tác pháp chế):
Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 01/3/2013.
4. Phòng Tài chính Kế toán:
Căn cứ Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013 của Bộ Tài chính về về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có trách nhiệm thẩm định, bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí; hướng dẫn phòng Tổng hợp dự toán và quyết toán kinh phí để triển khai Kế hoạch này.
Nhận được văn bản này, đề nghị trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.


Nơi nhận:
- Đảng uỷ, BGH (Để báo cáo);
- Như trên (Để thực hiện);
- Lưu  TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Trần Thọ Đạt
Đã ký

 

where can i buy abortion pills

abortion pill buy online abortion pill buy online where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills

abortion pill buy online abortion pill buy online where to buy abortion pills online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill cytotec abortion pill buy online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy cytotec for 24 week abortion cytotec abortion pill buy online

buy abortion pills online

buy the abortion pill online abortion pill abortion pill buy online

buy abortion pills online

buy the abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill buy online

buy viagra online

viagra questions viagra online cheapest uk supplier viagra

buy viagra online

viagra questions viagra online cheapest uk supplier viagra

cheap kamagra without prescription

mail order kamagra without prescription kamagra samples cheap kamagra

cheap kamagra without prescription

mail order kamagra without prescription kamagra cheap kamagra

europe online sale kamagra jelly

get kamagra jelly online natural kamagra jelly kamagra jelly reviews

europe online sale kamagra jelly

get kamagra jelly online kamagra jelly kamagra jelly reviews

alternative to amoxicillin

amoxicillin samples buy amoxicillin in great britain buy cheap amoxil

alternative to amoxicillin

amoxicillin samples amoxicillin buy cheap amoxil

get synthroid online

order synthroid online synthroid get discount thyroxine online

get synthroid online

order synthroid online synthroid get discount thyroxine online

how does laxative work

bisacodyl prescription fedex generic bisacodyl cheap laxative tablets

how does laxative work

bisacodyl prescription http://www.cengage.co.in/content/library-reference cheap laxative tablets

principen for sale

buy ampicillin online safe ampicillin buy cheap principen online uk

principen for sale

buy ampicillin online safe order ampicillin buy cheap principen online uk

buy discount clarithromycin

purchase biaxin clarithromycin buy clarithromycin no prescription

buy discount clarithromycin

purchase biaxin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 buy clarithromycin no prescription

cipro samples

get cipro online ciprofloxacin female herbal cipro

cipro samples

get cipro online ciprofloxacin female herbal cipro

women does clindamycin work

buy cleocin online safe http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 buy cleocin las vegas

women does clindamycin work

buy cleocin online safe http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 buy cleocin las vegas

buy cheap dexamethasone

order dexone online dexone without prescription buy dexone online

buy cheap dexamethasone

order dexone online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy dexone online

how does duricef work

buy duricef online a href cefadroxil natural Cefadroxil alternatives

how does duricef work

buy duricef online a href cefadroxil natural Cefadroxil alternatives

buy cefpodoxime in great britain

order vantin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 buy cefpodoxime las vegas

buy cefpodoxime in great britain

order vantin cefpodoxime buy cefpodoxime las vegas

order ceftin

cefuroxime samples http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cefuroxime dosage

order ceftin

cefuroxime samples http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cefuroxime dosage

where can i get the abortion pill online

buy cytotec for 24 week abortion cytotec abortion abortion pill buy online

where can i get the abortion pill online

buy cytotec for 24 week abortion http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 abortion pill buy online

buy cephalexin online

get cephalexin online cephalexin cephalexin online

buy cephalexin online

get cephalexin online cephalexin cephalexin online

buy chloromycetin on the internet

generic chloromycetin sale http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloramphenicol prescription buy

buy chloromycetin on the internet

generic chloromycetin sale chloramphenicol chloramphenicol prescription buy

cytotec abortion

where to buy abortion pill abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

where to buy abortion pill abortion pill pill for abortion online

clavulanate dosage

cheap clavulanate buy augmentin online safe generic augmentin sale

clavulanate dosage

cheap clavulanate augmentin generic augmentin sale

Các file đính kèm: