LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS.TRẦN TRUNG TUẤN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin Kế toán, Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Kế toán quản trị, Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kinh doanh, Kế toán Thuế, Kế toán công, kế toán tài chính, Lý thuyết kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0912843355
Email: tuantt@neu.edu.vn; trungtuanktqd@gmail.com; trungtuanneu@gmail.com;

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2004

Đại học

Trường Đại học Ngoại thương

Tiếng Anh (English)

2015

Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán kiểm toán và phân tích

2010

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán kiểm toán và phân tích

2015

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/2018 - nay Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân Trưởng BM Hệ thống Thông tin Kế toán

2009 - 6/2018

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

2008-2009

Hội sở chính - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV)

Chuyên viên

2005-2008

Tổng Cục Hải quan

Kiểm tra viên Hải quan

2004-2005

Công ty kiểm toán CPA Việt nam

Kiểm toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Application Responsibility Accounting to Sustainable Development in Vietnam Manufacturers: An Empirical Study - Tác giả (đồng tác giả): Author - Tên tạp chí: Economics World (ProQuest/CSA Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PAIS), USA) - Số tạp chí: Vol.5, No.6 Năm công bố: 12/ 2017
Hệ thống kế toán trách nhiệm và điều kiện áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Số tạp chí: 155 Năm công bố: 12/ 2014
Bàn về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014
Vận dụng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại các công ty sản xuất xi măng Việt nam trong điều kiện tái cấu trúc doanh nghiệp sau khủng hoảng kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2013
Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các công ty sản xuất xi măng Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012
Vận dụng phân loại chi phí nhằm kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 3/ 2012
Vận dụng phương pháp chi phí hiện đại vào các doanh nghiệp may Việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 175 (II) Năm công bố: 3/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cao học chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán tại trường Đại học kinh tế quốc dân thông qua đánh giá sự trải nghiệm dịch vụ đào tạo: Góc nhìn từ học viên cao học - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Đào tạo sau đại học trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2017
Unofficial Credit: Permission or Prohibition in the Context of Vietnam? - Tác giả (đồng tác giả): Co-Author - Tên hội thảo: Business and Management: Framing Compliance and Dynamics - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hà nội - Thời gian tổ chức: 2017
Impact of Responsibility Accounting on the performance of Vietnam enterprises to sustainable development: An empirical study - Tác giả (đồng tác giả): Author - Tên hội thảo: Leading and Innovating Sustainable Business Development - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: TP Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2017
Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán theo định hướng nghiên cứu tiệm cận chuẩn quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt nam theo chuẩn quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2017
Tác động của kiến thức về kế toán và hiểu biết của nhà quản lý về hệ thống thông tin kế toán (AIS) tới hiệu lực của AIS: Góc nhìn từ nhà quản lý doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt nam theo chuẩn quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2017
Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ quản lý do kiểm toán nhà nước Việt nam thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Giải pháp cải thiện sự trải nghiệm dịch vụ đại học của sinh viên Kế toán- Kiểm toán tại các trường Đại học kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Nghiên cứu thực nghiệm - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Những hướng tiếp cận về hệ thống thông tin kế toán (AIS) tại các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Application Responsibility Accounting to sustainable development in Vietnam Manufacturers: An Empirical study - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: Socio-Economic and Environmental Issues in Development - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
An analysis of small and medium entities in Viet nam: Factors affecting the willingness of choosing financial audit - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: The 1st International Conference Proceedings for Young Researchers in Economics & Business-ICYREB 2015 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Kinh nghiệm đào tạo chính sách công quốc tế để xây dựng nền hành chính hiện đại: Trường hợp của Đại học Macquarie, Australia - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: Xây dựng nền hành chính hiện đại: Bước đột phá chiến lược - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Hiệu quả kinh doanh sau khủng hoảng tài chính của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn của giảng viên trẻ trong các trường đại học kinh tế việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Ngoại Thương - Thời gian tổ chức: 2013
Giải pháp thúc đẩy áp dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt nam – Công cụ quản lý kinh tế hiệu quả ứng phó với Biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: International Workshop Proceedings: Economics of climate change and policy implications for Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2013
Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ trong các trường đại học kinh tế việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Sài Gòn - Thời gian tổ chức: 2013
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán đáp ứng quá trình tái cơ cấu của các doanh nghiệp hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: Kinh tế Việt Nam 2012 - 2013: Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trường ĐH KTQD và Hội đồng Lý luận Trung ương - Thời gian tổ chức: 2013
Vận dụng mô hình Bảng Điểm cân bằng (BALANCED SCORECARD-BSC) vào quản trị các trường Đại học khối kinh tế tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2012
Giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học Việt nam thời kỳ hội nhập và phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: TPHCM - Thời gian tổ chức: 2012
Phương pháp giảng dạy hiệu quả lớp học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán đông người tại các trường Đại học kinh tế Việt nam thời kỳ hội nhập và phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Học viện ngân hàng - Thời gian tổ chức: 2012
Hoàn thiện công tác đào tạo đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán nhằm nâng cao năng lực làm việc của cán bộ kế toán kiểm toán trong thời kỳ hội nhập và phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các tập đoàn kinh tế Việt nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn và cộng sự - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Báo cáo tài chính: Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán - Chủ biên: PGS.TS Phạm Đức Cường, PGS. TS. Trần Mạnh Dũng, TS. Trần Trung Tuấn - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2018
Lập, Đọc, Phân tích và Kiểm tra báo cáo tài chính - Chủ biên: PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, PGS.TS. Phạm Đức Cường, TS. Đinh Thế Hùng - Tham gia biên soạn: Tham gia – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2017
Sách Hệ thống câu hỏi và Bài tập kế toán quản trị - Chủ biên: Lê Kim Ngọc - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2017

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu, phân tích tài chính trong việc phát hiện dấu hiệu gian lận thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Cấp tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: 34/ĐTKHVP-2016 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Impact of Responsibility Accounting on Performance: The Case of Vietnam Cement Manufacturers - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/E2016-18 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Factors Affecting SME’s Decision of Choosing Financial Audit Service in Hanoi - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Hà Hồng Hạnh - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: KTQD/E2016.03 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Audit Quality Differences Among Auditors in International Contexts: Its Implications for Vietnam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Mạnh Dũng - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: KTQD/E2015.52 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu thực trạng hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Kiên - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: KTQD-E2015.5 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Thực trạng và chiến lược (quy hoạch) phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ ở Đà nẵng và các tỉnh miền trung - Loại đề tài: Đề tài Nhánh thuộc đề tài Nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: Trần Mạnh Dũng - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: 16/15-ĐTĐL.CN-CNC – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Kế toán trách nhiệm - Nghiên cứu tình huống tại công ty CP sữa Hà nội - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Phương - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: KTQD/V2014.35 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội sau khủng hoảng tài chính - Loại đề tài: Đề tài cấp thành phố - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: 01X-10/10-2013-2 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Compliance levels of Goodwill Impairment Testing in Hong Kong: The lessons learnt for Vietnam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Mạnh Dũng - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: KTQD/E2013.46 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Kinh doanh Bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội " 2013-2014 - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/V2013.32 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2012, mở rộng năm 2011 - Loại đề tài: Cấp tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: 36-ĐTKHVP – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại: khá
Tên đề tài, dự án: Đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: T-2011-08 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Đề tài tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: Thư ký khoa học - Mã số: 10-ĐTKHVP-2011 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Kinh nghiệm kế toán quản trị chi phí theo mô hình hiện đại và bài học áp dụng vào Việt Nam - Loại đề tài: Báo cáo KH cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm - Mã số: T.2011.55.BC – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học