LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS TRỊNH QUÝ TRỌNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán trách nhiệm xã hội, Kế toán môi trường
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0932298866
Email: quytrongtrinh@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán - Kiểm toán

2011

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Tài chính ngân hang

2013

Thạc sĩ

Đại học Tổng hợp Dublin (University College Dublin)

Kế toán quản trị chiến lược

2015

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 – 2013

Trung tâm phát triển nông thôn bền vững SRD

Kế toán

2013 – nay

Viện Kế toán - Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học