LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. TẠ THU TRANG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2017
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0982800705
Email: trangtt@neu.edu.vn, tthutrang7050@yahoo.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2002

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2005

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

Chờ lấy Bằng

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2003 đến nay

Giảng viên Bộ môn Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Phát hiện các hình thức gian lận phổ biến đối với khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 6/2016 Năm công bố: 6/ 2016
Bàn về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận trong lập báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang và Nguyễn Thị Hương - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013
Vai trò của thông tin về dòng tiền trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu và Tạ Thu Trang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 194 (II) Năm công bố: 8/ 2013
Gian lận trong doanh nghiệp và ảnh hưởng đến báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và sự khác biệt so với dịch vụ kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 175 (II) Năm công bố: 1/ 2012
Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến quyết định của nhà đầu tư - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 11/2009 (II) Năm công bố: 11/ 2009

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu các cách thức gian lận phổ biến trong lập báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Nghiên cứu lập báo cáo tài chính gian lận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán - Tác giả (đồng tác giả): Tạ Thu Trang - Tên hội thảo: Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Sách bài tập: Kiểm toán tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2013

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước do kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Tạ Thu Trang - Mức độ tham gia: chủ nhiệm - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Compliance levels of Goodwill Impairment testing in Hong Kong: the lesson learnt for Vietnam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học