LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. PHẠM THỊ THỦY
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, tài vụ và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2007
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, phân tích tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904680719
Email: thuypt@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

1994

Thạc sỹ

Đại học Tổng hợp Boise –

Hoa Kì

Quản trị kinh doanh

1999

Tiến sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, tài vụ và phân tích

2007

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1994 tới nay

Viện Kế toán – Kiểm toán 

trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Kế toán quản trị chi phí kinh nghiệm thế giới và phương hướng ứng dụng ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 59 Năm công bố: 7/ 2016
Áp dụng các mô hình kế toán chi phí chất lượng trên thế giới cho các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên tạp chí: Tài chính – Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 6/ 2016
Ảnh hưởng của phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tới việc ra quyết định của các đối tượng sử dụng - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: 4 Năm công bố: 3/ 2016
Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học – nghiên cứu tình huống tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 8/ 2015
Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014
Trình bày và sử dụng thông tin về báo cáo bộ phận theo VAS28 tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2013
Ảnh hưởng của tài sản thuê ngoài tới báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2012
Sử dụng hợp lí số liệu trên BCTC khi phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 183 Năm công bố: 1/ 2012
Đổi mới phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp dược phẩm - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 60 Năm công bố: 3/ 2006
Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 61 Năm công bố: 5/ 2006
Phân tích báo cáo tài chính với việc phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng và phá sản doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 48 Năm công bố: 10/ 2004
Ứng dụng phân tích chu kỳ sống của sản phẩm trong Kế toán quản trị - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 49 Năm công bố: 3/ 2004
Một số ý kiến trao đổi về trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 87 Năm công bố: 12/ 2004
Đồng tiền dùng ghi sổ kế toán tại các công ty đa quốc gia - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 31 Năm công bố: 11/ 2001
Hạch toán lãi tiền vay cho đầu tư tài sản cố định - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán - Số tạp chí: 25 Năm công bố: 8/ 2000

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Đánh giá của người học về các phương pháp giảng dạy trong kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Khảo sát ý kiến về các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên hội thảo: Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện NH-TC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Usefulness of financial statements in corporate lending at Vietnamese commercial banks - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên hội thảo: Socio-Economic and Environmental Issues in Development - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học Khon Kaen (Thái Lan) - Thời gian tổ chức: 2016
Application of Balanced Scorecard in performance evaluation in Vietnamese universities: case study at National Economics University - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy và cộng sự - Tên hội thảo: Pan-Pacific Conference XXXII - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2016
Sử dụng tiện ích Internet trong giảng dạy đại học - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy - Tên hội thảo: Hội thảo về đào tạo kế toán – kiểm toán - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Sách chuyên khảo: Báo cáo tài chính: Phân tích, dự báo và định giá - Chủ biên: Chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2013
Giáo trình Kế toán quản trị - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2010
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2008
Giáo trình Kế toán quốc tế - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Giáo dục – Năm XB: 2004

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Usefulness of financial statements in corporate lending at Vietnamese commercial banks - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thủy - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: 2016.E15 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Ứng dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thủy - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: V2013.17 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Đào Thúy Hà Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân 2015 HD 2
Nguyễn Thị Thanh Hải Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải Đại học Kinh tế Quốc dân 2013 HD 2

Hình thức khen thưởng về khoa học