LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. VŨ THỊ MINH THU
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904003682
Email: vuminhthu.neu@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2011

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 - 2010

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Kế toán viên

2010 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Xây dựng chuẩn mực kế toán về giá trị hợp lý tại Việt Nam: thực trạng và đề xuất - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Minh Thu, Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 12/2014 Năm công bố: 12/ 2014
Bàn về sai phạm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng, Vũ Thị Minh Thu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 8/2013 Năm công bố: 8/ 2013
Bàn về các hình thức ghi sổ ở Việt nam qua ý kiến của các nhà chuyên môn. Tác giả - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hà Linh, Vũ Thị Minh Thu - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Hoàn thiện kế toán vốn hóa chi phí đi vay theo hướng hội nhập với chuẩn mực kế toán quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Minh Thu - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Sự cần thiết ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Minh Thu, Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên hội thảo: Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học