LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. HÀN THỊ LAN THƯ
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị:
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán , kế toán tài chính, thuế và kế toán thuế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0944.797.333
Email: lanthu.neu@gmail.com

Quá trình đào tạo

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

 

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2001

Đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh (English)

2009

Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2005

 

Quá trình công tác

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

             Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường Đại học công lập Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 8/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Dược Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Sách Bài tập nguyên lý kế toán - Chủ biên: PGS.TS Phạm Thị Bích Chi - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Sách tham khảo : Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: Th.S Phạm Thành Long , Th.S Trần Văn Thuận - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Giáo dục – Năm XB: 2007

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: The impact of accounting information disclosed by listed companies on investors’decisions on Vietnam stock market - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Thúy Hằng - Mức độ tham gia: Thư Ký - Mã số: KTQD/E2016.02 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học