LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS TRẦN VĂN THUẬN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kế toán Tài chính/Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế/Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2015
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lí kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán công, Tài chính doanh nghiệp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0913.579.837
Email: tranthuan19@ymail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học KTQD

Kế toán

1998

Thạc sĩ

Đại học KTQD

QTKD

2003

Tiến sĩ

Đại học KTQD

Kế toán

2008

 

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

1998 đến nay

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD

Giảng viên

8/2012-10/2016

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD

Phó Trưởng Bộ môn

10/2016 - 6/2018

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

6/2018- nay Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học KTQD Trưởng BM Kế toán Tài chính

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Tăng cường vai trò và năng lực của bộ môn trong các trường đại học kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính - QTKD - Số tạp chí: 2 Năm công bố: 1/ 2016
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cán bộ kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Số tạp chí: 145 Năm công bố: 1/ 2015
Đánh giá Luật Kế toán sau 10 năm thực hiện và một số ý kiến đề xuất - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194 Năm công bố: 1/ 2013
Giải pháp khắc phục các sai sót thường gặp trong kế toán TSCĐ tại các đơn vị kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 178 Năm công bố: 1/ 2012
Quản lý doanh thu, chi phí trong các hãng kinh doanh vận tải taxi ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165(2) Năm công bố: 1/ 2011
Kế toán chi phí thu mua hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại - Chế độ và thực tế - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165 Năm công bố: 1/ 2011
Chế độ kế toán HCSN - Thực trạng và hướng hoàn thiện - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 153 Năm công bố: 1/ 2010
Xác định giá trị lợi thế kinh doanh khi tổ chức lại doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 149 Năm công bố: 1/ 2009
Các bước ra quyết định kế toán quản trị TSCĐ trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Số tạp chí: 77 Năm công bố: 1/ 2009
Bàn về kế toán trao đổi TSCĐ trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Trần Quý Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Số tạp chí: 67 Năm công bố: 1/ 2009
Kế toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2008
Quản lý, sử dụng và hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp xây dựng - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 68 Năm công bố: 1/ 2007
Đào tạo kế toán ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc san 2006 Năm công bố: 1/ 2006
Tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp mới thành lập - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Trần Quý Liên - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 56 Năm công bố: 1/ 2005
Tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 57 Năm công bố: 1/ 2005
Phương pháp xác định chu kỳ kinh doanh và vận động của tiền - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 47 Năm công bố: 1/ 2004
Bàn về hạch toán TSCĐ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 45 Năm công bố: 1/ 2003
Một số ý kiến về công tác kế toán, tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 62 Năm công bố: 1/ 2002

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam qua 30 năm đổi mới - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
. Trao đổi về kế toán ngoại tệ trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản trước hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư tại Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư tại Việt Nam - Thời gian tổ chức: 2016
Accounting for foreign currency in Vietnamese enterprises - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Emerging issues in economics and business in the context of international intergration - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Selecting and applying accounting policies for enterprises in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Innovation management for SMEs (ICECH) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa - Thời gian tổ chức: 2014
Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán tại Trường Đại học Đại Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán - kiểm toán tại Trường Đại học Đại Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Đại Nam - Thời gian tổ chức: 2012
Cơ sở khoa học xây dựng chuyên ngành kế toán công trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Bàn về kế toán giải thể doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Trần Văn Thuận - Tên hội thảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2002

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Nguyên lí kế toán - Chủ biên: TS. Trần Văn Thuận - TS. Phạm Thành Long - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2015
Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Chủ biên: PGS.TS. Phạm Quang - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2013
Nguyên lí kế toán - Chủ biên: TS. Trần Văn Thuận - TS. Phạm Thành Long - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2013
Tài liệu đào tạo kế toán tổng hợp - Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Trần Văn Thuận - TS. Phạm Thành Long - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2012
Bài tập Nguyên lí kế toán - Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Hệ thống câu hỏi và bài tập lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chủ biên: TS. Trần Quý Liên - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2010
Lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: S. Trần Văn Thuận - TS. Phạm Thành Long - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2009
Phân tích hoạt động kinh tế - Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2009
Kế toán công ty - Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2006
101 bài tập và bài giải kế toán tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: Trần Văn Thuận – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2002

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện Chế độ tài chính về tài sản cố định trong các doanh nghiệp Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thuận - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/E2013.67 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Xây dựng chuyên ngành kế toán công trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thuận - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: T.2011.07 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hạch toán cổ phiếu và trái phiếu trong các công ty cổ phần ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Nghiêm Văn Lợi - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2004-38-93 – Năm nghiệm thu: 2006 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện chế độ hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2004-38-92 – Năm nghiệm thu: 2005 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các TCT 90 và TCT 91 nhằm chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2003-38-53 – Năm nghiệm thu: 2005 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học