LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. TRẦN THỊ NAM THANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2004
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Tổ chức kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0913057768
Email: thanhtn@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐHKTQD

Tín dụng ngân hàng

1990

Tiến sĩ

ĐHKTQD

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2004

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1990 - 2006

Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

2007- 2008

Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó trưởng BM Kế toán

2009- 2012

Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

Trưởng Bộ môn Kế toán

2013- Nay

Viện Kế toán Kiểm toán –

Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

Bộ môn Kế toán Tài chính

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2014
Xu hướng vận dụng chính sách khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 8/ 2013
Kế toán giảm giá trị tài sản - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012
Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 3/ 2003
Một số ý kiến về công tác kế toán, tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 8/ 2002
Phương pháp xác định giá vốn của hàng hóa trong kinh doanh thương mại - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 7/ 1997

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về kế toán hợp nhất kinh doanh trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
The impact of accounting disclosures on the decision making of individual investors in Vietnam stock market - Tác giả (đồng tác giả): Trần Thị Nam Thanh - Tên hội thảo: ICECH2016-International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Bách Khoa Hà Nội - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Học liệu: Bài giảng dạng text và Slide bài giảng Kế toán tài chính 3, E- Learning; tham gia biên soạn chương 2,3; Edutop - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2015
Học liệu: Bài giảng dạng text và Slide bài giảng Kế toán tài chính 1, E- Learning; tham gia biên soạn chương 4; Edutop - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2015
2. Bài tập: Bài tập và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Kế toán tài chính 3, E- Learning; tham gia biên soạn chương 2,3; Edutop - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2014
Bài tập: Bài tập và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Kế toán tài chính 1, E- Learning; tham gia biên soạn chương 4; Edutop - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2014
Bài tập nguyên lý kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Thống kê – Năm XB: 2006
Sách tham khảo: Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2000

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông tin kế toán được công bố bởi các doanh nghiệp niêm yết đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Đặng Thị Thúy Hằng Ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân 2016 HD1
Phan Thị Thu Mai Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 HD 2
Nguyễn Đăng Huy Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân 2011 HD 2
Hoàng Văn Tưởng Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân 2010 HD 2

Hình thức khen thưởng về khoa học