LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS LÊ NGỌC THĂNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế; Kế toán, kiểm toán và phân tích kinh doanh
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích kinh doanh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0946516333
Email: thangkt47d@gmail.com; thangle@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2009

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, kiểm toán

và phân tích kinh doanh

2012

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, kiểm toán

và phân tích kinh doanh

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Tên tổ chức công tác

2009 - 2017

Giảng viên

Kế toán, kiểm toán và phân tích

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Vận dụng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) tại các công ty sản xuất xi măng Việt Nam trong điều kiện tái cấu trúc doanh nghiệp sau khủng hoảng kinh tế - Tác giả (đồng tác giả): Trần Trung Tuấn, Lê Ngọc Thăng, Ngô Duy Việt - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2013
Xây dựng hệ thống kế toán trung tâm trách nhiệm quản lý trong các tổng công ty xây dựng Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng, Lê Quỳnh Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012
Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng, Lê Quỳnh Liên - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Chuẩn mực bảo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và sự vận dụng trong kế toán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng và cộng sự - Tên hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán cả các trường đại học Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2017
Lý thuyết bất định trong nghiên cứu kế toán quản trị - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Agency theory - Motivation of Creative accounting - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng và cộng sự - Tên hội thảo: Management Accounting - International experiences and current situations in Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: CIMA - Thời gian tổ chức: 2016
Hành vi ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh rủi ro và không chắc chắn - Tác giả (đồng tác giả): Lê Ngọc Thăng - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia, Quản trị kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi – Đại học Kinh tế quốc dân - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Hệ thống câu hỏi và bài tập môn học: Kế toán quản trị - Chủ biên: Lê Kim Ngọc - Tham gia biên soạn: Lê Ngọc Thăng – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2017

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Đánh giá thực trạng chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua - Loại đề tài: Nhánh - cấp Nhà Nước - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Ánh - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KX.01.02/16-20 – Năm nghiệm thu: 2020 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Áp dụng mô hình kế toán trách nhiệm kết hợp với Thẻ điểm cân bằng (BSC) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam trong điều kiện hội nhập TPP - Loại đề tài: Cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2017 - KHA-22 – Năm nghiệm thu: 2018 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Tác động của báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công y phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến quyết định của các bên cho vay - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Dũng - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: KTQD/V17.08 – Năm nghiệm thu: 2018 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu khả năng vận dụng phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) tại khách sạn Metropole - Hà Nội - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Phương - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: 49/KTQD/2016 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Impact of Responsibility Accounting on Performance: The Case of Vietnam Cement Manufacturers - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/E16.18 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học