LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. ĐOÀN THỊ TRÚC QUỲNH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2006
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 091 328 3820
Email: dtquynh0711@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2003

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

2006

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2007- Nay

Viện Kế toán-Kiểm toán,

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Xây dựng chuẩn mực kế toán về giá trị hợp lý tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Minh Thu, Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 12/2014 Năm công bố: 12/ 2014
Đổi mới đào tạo kế toán trong các trường Đại học ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Đức Cường, Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 194 Năm công bố: 12/ 2014
Phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Thực trạng vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Sự cần thiết ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Vũ Thị Minh Thu, Đoàn Thị Trúc Quỳnh - Tên hội thảo: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học