LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS.ĐÀM THỊ KIM OANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0983.078.257
Email: Oanhtnha3@yahoo.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

2006

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2010

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2007 tới 2012

Viện Kế toán – Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên, 

2012 tới nay

Viện Kế toán – Kiểm toán 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kinh nghiệm nghiên cứu thông tin bộ phận trên Báo cáo tài chính: Thế giới và Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Usefulness of financial statements in corporate lending at Vietnamese commercial banks - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: 2016.E15 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học