LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS LÊ KIM NGỌC
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế
Năm, nơi công nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2016
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0913.360066
Email: ngoclk@neu.edu.vn; ngockt@gmail.com;

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

1998

Đại học

Đại học Ngoại ngữ -

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh

1998

Thạc sĩ

Trường Đại học Tự do Brussels – Vương quốc Bỉ

Kinh tế và quản lý công

2003

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2009

 

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

1998

Bộ môn Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

2012

Bộ môn Kế toán quản trị,

Viện Kế toán - Kiểm toán

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

2015 - 7/2018

Bộ môn Kế toán quản trị,

Viện Kế toán -Kiểm toán

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn phụ trách

7/2018 - nay

Bộ môn Kế toán quản trị, 

Viện Kế toán -Kiểm toán

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Ứng dụng phương pháp MFCA để xác định tổn thất vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất gạch - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2016
Kế toán trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2016
Bàn về kế toán tài sản sinh học - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2013
Hướng dẫn Kế toán môi trường của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2013
Trao đổi về nội dung giảng dạy môn học Tổ chức hạch toán kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2012
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính các cơ sở y tế của Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2009
Về xây dựng Bảng cân đối kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2006
Bàn về công tác kế toán ở các cơ sở y tế theo xu hướng xã hội hóa - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2005
Chế độ quản lý tài chính và công tác kế toán ở các cơ sở y tế - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: Năm công bố: 1/ 2005

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia: Tạp chí Kế toán Kiểm toán và Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Tạp chí Kế toán Kiểm toán và Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam - Thời gian tổ chức: 2016
Xây dựng báo cáo phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia Kế toán, Kiểm toán trong bối cành gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
A discusion on sustainability reports of Vietnamese enterprises - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán và Tài chính - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Đà Nẵng - Thời gian tổ chức: 2016
Quan điểm và giải pháp áp dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất (ICYREB 2015) – Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Kinh tế Việt Nam trước những thách thức mới của hội nhập quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Những ảnh hưởng của công nghệ thông tin tới hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Nghiên cứu đề xuất xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo xây dựng nền hành chính hiện đại - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Kế toán « xanh»: Từ khái niệm đến việc xây dựng môn học kế toán môi trường trong đào tạo chuyên ngành kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Lê Kim Ngọc - Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế về đào tạo Kế toán – Kiểm toán - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Luận bàn về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chủ biên: Lê Kim Ngọc - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2016
Hệ thống thông tin kế toán: Tóm tắt lý thuyết, Câu hỏi và Tình huống trắc nghiệm - Chủ biên: Lê Kim Ngọc - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia – Năm XB: 2016
Bài tập Nguyên lý Kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Lê Kim Ngọc – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Lê Kim Ngọc – Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Năm XB: 2011

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Lê Kim Ngọc - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: V2015.29 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản lý môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Lê Kim Ngọc - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: V2013.42 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Vận dụng chuẩn mực kế toán hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: V2013.34 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: T2012.07 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu, đề xuất quy trình quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: 95-13-KHKT-QL – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng logistics và tác động của « dịch vụ cơ sở hạ tầng » đến sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài nhánh cấp nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: : 08/2012/HĐ-HTQTSP 4/3/2012 – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: T2011.39 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp vi mô nhằm phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ - Loại đề tài: - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: ĐTĐL 2010T/33 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2007-06-43 – Năm nghiệm thu: 2008 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học