LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. ĐOÀN THANH NGA
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0906.290.208
Email: doanthanhnga@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2003

Đại học

Đại học Ngoại ngữ

Tiếng Anh

2004

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2007

Tiến sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2011

Thực tập sinh khoa học

Victoria University of Wellington – New Zealand

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2012

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ T6/2003

đến T2/2005

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam – VACO

(nay là Công ty Kiểm toán Delloite Việt Nam)

Kiểm toán viên

Từ T2/2005

đến T8/2008

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

Từ T9/2008

đến T6/2011

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

Nghiên cứu sinh Chương trình

Đào tạo Tiến sĩ

Từ T6/2011

đến T4/2012

Trường Đại học Victoria University of Wellington – New Zealand

Thực tập sinh

Từ T5/2012 đến nay

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Tăng cường sử dụng phương pháp tiếp cận mô hình đánh giá rủi ro kiểm toán theo rủi ro kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 0 Năm công bố: 0/ 2016
Tổ chức nghiên cứu để xác định mức ước lượng ban đầu về trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 91 Năm công bố: 5/ 2015
Tổ chức nghiên cứu để xác định mức ước lượng ban đầu về trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 92 Năm công bố: 6/ 2015
Sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT khi đánh giá rủi ro kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 10/2013 Năm công bố: 10/ 2013
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kiểm soát rủi ro kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 4/2010 Năm công bố: 4/ 2010
Hoàn thiện việc vận dụng ước lượng ban đầu về mức trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 11/2009 Năm công bố: 11/ 2009
Sử dụng ý kiến chuyên gia trong kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 9/2007 Năm công bố: 9/ 2007
Triển khai loại hình kiểm toán hoạt động - Kinh nghiệm của một số Cơ quan kiểm toán tối cao - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga và cộng sự - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 4/2006 Năm công bố: 4/ 2006

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về các phương pháp tiếp cận kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Features used to identify transfer pricing risk of enterprises in Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh lần thứ 2 (ICYREB 2016) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2016
The Effect of Audit Quality and Audit Busy Season on Discretionary Accruals in New Zealand - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên hội thảo: International Conference on Accounting, ICOA 2015 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đà Nẵng - Thời gian tổ chức: 2015
Tiếp cận kiểm toán khai khoáng theo chuỗi giá trị: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho kiểm toán nhà nước Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga và cộng sự - Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh lần thứ nhất (ICYREB 2015) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hà Nội - Thời gian tổ chức: 2015
Phương pháp xác định mức ước lượng ban đầu về trọng yếu trong kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Đoàn Thanh Nga - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Chuyển giá và Kiểm soát chuyển giá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam - Chủ biên: Chưa có - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2016
Lý thuyết kiểm toán - Chủ biên: Chưa có - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2008

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tăng cường kiểm toán việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và cơ chế chính sách ưu đãi định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Đạt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học