LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. TRẦN QUÝ LONG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán
Năm, nơi công nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0942445599
Email: longtq@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

 

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2006

Thạc sĩ

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán

2010

Tiến sĩ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2007 - nay

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học