LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. PHẠM THÀNH LONG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán, Phân tích, Tài chính, Quản trị KD
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 016.38.555.888
Email: longpt@neu.edu.vn; thanhlong393@gmail.com;

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH KTQD

Kế toán tổng hợp

1998

Thạc sĩ

ĐH KTQD

MBA

2003

Tiến sĩ

ĐH KTQD

Kế toán, Kiểm toán, Phân tích

2008

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1998-2008

BM Kế toán, Khoa Kế toán, ĐH KTQD

Giảng viên

2008-2012

BM Kế toán, Khoa Kế toán, ĐHKTQD

Phó trưởng BM

2012-6/2018

BM Nguyên lí kế toán, Viện KT-KT, ĐH KTQD

Trưởng BM

 
6/2018 - nay BM Nguyên lí kế toán, Viện KT-KT, ĐH KTQD Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về vấn đề thẩm định BCTC trong báo cáo của Ban kiểm soát của các công ty cổ phần ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thành Long - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Chuyên san Năm công bố: 10/ 2011
Bàn về tài khoản kế toán trung gian khi triển khai ERP trong các DN ở VN - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thành Long - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Chuyên san Năm công bố: 3/ 2009
Bàn về thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kiểm tra, phân tích BCTC nhằm tăng cường quản trị tài chính trong các DN vừa và nhỏ ở VN - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thành Long - Tên tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 4 Năm công bố: 7/ 2007
Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán gắn với mục tiêu lập, đọc, kiểm tra và phân tích BCTC trong các DN - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thành Long - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 9 Năm công bố: 12/ 2006
Xây dựng phần mềm kế toán với việc tăng cường kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính trong DN - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thành Long - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 70 Năm công bố: 9/ 2003

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình Nguyên lý kế toán - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo dục – Năm XB: 2009
Nguyên lý kế toán - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2008
Giáo trình Kế toán công ty - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2007
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Giáo dục – Năm XB: 2007
Giáo trình kinh tế thương mạiLí thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo dục – Năm XB: 2007
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm KTTC DN - Chủ biên: Đồng chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2007

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Đề tài cấp tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống BCTC áp dụng cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài ở VN - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2008 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong các DNSXKD ở VN - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại:

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học