LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. NGUYỄN PHI LONG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị:
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Điện thoại: 0948772878
Email: longnp1076@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Tài chính Kế toán

Kế toán tổng hợp

1999

Đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ

Tiếng Pháp

1998

Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2006

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - nay

Bộ môn Kế toán quản trị

Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

2009-2011

Đại học Lao động và Xã hội

Giảng viên

2008-2009

Công ty Kiểm toán CPA Việt nam

Kiểm toán

2005-2007

Công ty FPT

NV Phân tích tài chính

2001-2004

Công ty Mai Linh

NV Kiểm soát tài chính

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ quản lý do kiểm toán nhà nước Việt nam thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Phi Long, Trần Trung Tuấn - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Hệ thống câu hỏi và Bài tập kế toán quản trị - Chủ biên: Lê Kim Ngọc - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2017

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học