LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: GS.TS ĐẶNG THỊ LOAN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán
Năm, nơi công nhận học vị: 1991
Chức danh khoa học: Giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2007
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán,phân tích
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Điện thoại: 0913323478
Email:

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Kỹ sư kinh tế Khacrcop - Liên xô cũ

Kế toán

1976

Tiến sĩ

Trường KTQD – Kiev – Liên Xô cũ

Kế toán

1991

 

Quá trình công tác

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán theo chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030 - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 12/2014 Năm công bố: 12/ 2014
CFVG biểu tượng thành công của sự hợp tác Pháp – Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Thế giới và Việt Nam - Số tạp chí: 5/2013 Năm công bố: 5/ 2013
Một số giải pháp hoàn thiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí tại các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 8/2013 Năm công bố: 8/ 2013
Trung tâm Pháp Việt về đào tạo và quản lý (CFVG) 20 năm xây dựng và phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 11/2012 Năm công bố: 11/ 2012
Giải pháp đổi mới nội dung đào tạo kế toán – kiểm toán trình độ đại học ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 6/2011 Năm công bố: 6/ 2011
Xây dựng đội ngũ giáo viên kế toán đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 9/2006 Năm công bố: 9/ 2006
Quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 9/2006 Năm công bố: 9/ 2006
45 năm đào tạo tại chức của trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 10/2006 Năm công bố: 10/ 2006
50 năm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 10/2006 Năm công bố: 10/ 2006
Về các nhóm ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 1/2002 Năm công bố: 1/ 2002
Quan hệ và sự khác nhau giữa kiểm toán và thanh tra tài chính trong chức năng kiểm soát tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 1/2000 Năm công bố: 1/ 2000
Một số vấn đề về đào tạo chuyên gia kế toán – kiểm toán ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 1/1999 Năm công bố: 1/ 1999
Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam và phương hướng tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 11/1999 Năm công bố: 11/ 1999
Điều kiện để tổ chức kế toán quản trị ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Công nghiệp - Số tạp chí: 9/1996 Năm công bố: 9/ 1996
Vai trò của công tác kế toán trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 11/1996 Năm công bố: 11/ 1996
Các luận cứ hình thành kế toán quản trị ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển - Số tạp chí: 11/1996 Năm công bố: 11/ 1996
Thông tin kế toán với nhu cầu quản trị doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí Công nghiệp - Số tạp chí: 9/1996 Năm công bố: 9/ 1996
Về quan hệ giữa kiểm toán và thanh tra trong chức năng kiểm soát tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên tạp chí: Tạp chí ngân hàng - Số tạp chí: 9/1996 Năm công bố: 9/ 1996
Hệ thống các chỉ tiêu hoạt động cung ứng – tiêu thụ - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan (dịch) - Tên tạp chí: Tạp chí Vật tư Kỹ thuật - Số tạp chí: 10/1979 Năm công bố: 10/ 1979

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Cần có một hệ thông các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế với UBKTQH và Ban KTTW - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2015
Hoàn thiện chương trình đào tạo kế toán- kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2011
Thực trạng và giải pháp đổi mới nội dung đào tạo kế toán và kiểm toán trình độ đại học ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2011
Quan hệ Việt Nam – Ucraina trong lĩnh vực kinh tế thương mại: Thực trạng – giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2011
Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động NCKH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại trường ĐH khối Kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2010
Đổi mới kinh tế ở Việt Nam – Thành tựu và tồn tại chủ yếu - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới- Lý luận và thực tiễn - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2006
Những đóng góp của hệ đào tạo không chính qui của trường ĐH Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Đóng góp của trường ĐH Kinh tế quốc dân đối với sự phát triển kinh tế XH - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2005
Giải pháp đảm bảo thực quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội trong việc quyết định và giám sát tình hình chấp hành ngân sách địa phương - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Hội thảo dự án FSP giữa Uỷ ban kinh tế ngân sách của Quốc hội Việt Nam và Uỷ ban tài chính Thương vụ Pháp - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2004
40 năm đào tạo tại chức của trường ĐH Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: ” Đào tạo tại chức cử nhân kinh tế và QTKD thập niên đầu của thế kỷ XXI” - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2001
Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn Toán, tin và thống kê cho hệ tại chức - Tác giả (đồng tác giả): - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2001
Đổi mới công tác kế toán trong cơ chế thị trường - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Loan - Tên hội thảo: Thông báo khoa học các trường đại học - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 1994

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thống nhất cho ngành Logistics Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Lao động - Xã hội – Năm XB: 2016
Kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Lao động - Xã hội – Năm XB: 2014
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2013
Dịch vụ Logistic ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia – Năm XB: 2011
Kinh tế Việt Nam sau 20 năm đổi mới (1986-2006) - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thế giới – Năm XB: 2010
Một số vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2007
Quan hệ thương mại Việt Nam – Châu Phi: Thực trạng và giải pháp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2007
Kinh tế Việt Nam 20 năm đổi mới (1986 -2006) Thành tựu và những vấn đề đặt ra - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2006
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (sau khi có hệ thống chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới) - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2006
Tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2004
Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2001
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (sau khi có thẩm định) - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2001
Bà̀i giảng Kế toán tài chính dùng cho đào tạo cao học - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: – Năm XB: 2000
Kế toán quản trị - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 1998
Chương trình bài giảng kế toán tài chính dùng cho đào tạo cao học - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: – Năm XB: 1996
Chương trình môn học Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp dành cho chuyên ngành kế toán - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: – Năm XB: 1996
Từ điển thuật ngữ tài chính – tín dụng - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 1996
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 1996
Lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 1996
Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 1994
Tổ chức hạch toán kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Loan – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 1994
Hệ thống bài tập Hạch toán kế toán doanh nghiệp - Chủ biên: Đặng Thị Loan - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: – Năm XB: 1993

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Phát triển dịch vụ logistic ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế - Loại đề tài: Cấp Nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: Đề tài nhánh 05 mó số ĐTĐL 2010 T/33 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B2007-06-62 – Năm nghiệm thu: 2009 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Châu Phi - Loại đề tài: Cấp Nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: Đề tài cấp Nhà nước ĐTĐL 2005/18G – Năm nghiệm thu: 2006 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Kinh tế Việt Nam 20 năm đổi mới (1986- 2006) Thành tựu và những vấn đề đặt ra. - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B 2005 – 38-128 – Năm nghiệm thu: 2006 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đổi mới tổ chức và quản lý đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh hệ không chính qui (tại chức) phù hợp với điều kiện hội nhập - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B2003-38-71 – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán – kiểm toán Việt Nam trong quá trình hội nhập - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2001-38-04 – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện tổ chức hệ thống kế toán công với việc tăng cường quản lý tài chính Nhà nước ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2000-38-63 – Năm nghiệm thu: 2002 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Đổi mới công tác đào tạo phù hợp với việc xây dựng trường trọng điểm quốc gia ở ĐH KTQD. - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2000-38-69 – Năm nghiệm thu: 2002 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong quản lý vĩ mô và vi mô ở Việt Nam. - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B97 -38-04 – Năm nghiệm thu: 1998 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Cơ sở lý luận và thực tiễn để tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức kinh tế Nhà nước - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: 97-08-03/AT – Năm nghiệm thu: 1998 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Mối quan hệ giữa vĩ mô và vi mô trong quản lý kinh tế ở Việt Nam. - Loại đề tài: Cấp Nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 1998 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Cơ sở lý luận của việc hình thành và hoàn thiện hệ thống kế toán công ở Việt Nam 1997 - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 1997 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Những bài học kinh nghiệm bươc đầu về kiểm toán độc lập từ thực tiễn của AASC 1997 - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 1997 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Những vấn đề cơ bản của 1 cuộc kiểm toán. - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: 96-98-07/ĐT – Năm nghiệm thu: 1997 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Những luận cứ khoa học để hình thành kế toán quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B94-20-35 – Năm nghiệm thu: 1995 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Những vấn đề của kiểm toán trong cơ chế thị trường - Loại đề tài: Cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: B93-20-18 – Năm nghiệm thu: 1994 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Đổi mới công tác kế toán trong cơ chế thị trường - Loại đề tài: Cấp Bộ - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Loan - Mức độ tham gia: - Mã số: B92-20-06 – Năm nghiệm thu: 1993 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Ngô Đức Long Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam 0 Hướng dẫn 2
Nguyễn Ngọc Quang Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam 0 Hướng dẫn 1
Phạm Thị Bích Chi Hoàn thiện hạch toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam 0 Hướng dẫn 1
Phạm Thị Thủy Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 0 Hướng dẫn 2
Nguyễn Thị Lời Hoàn thiện hạch toán CFSX và tính giá thành điện chuyển tải ở DNNN 0 Hướng dẫn 1
Phạm Quang Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các DNVN ĐH Kinh tế quốc dân 0 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Mai Anh Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 0 Hướng dẫn 1
Nguyễn Đức Dũng Nghiên cứu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 0 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thép thuộc TCT thép Việt Nam 0 Hướng dẫn 1
Đặng Thị Thúy Hà Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistic Việt Nam 0 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Nga Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam 0
Nguyễn Hồng Anh Hoàn thiện phân tích BCTC tại các công ty liên doanh lắp ráp xe máy Việt Nam 0
Đàm Phương Lan Kế toán theo mức độ hoạt động (ABC) trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa 0
Văn Thị Thái Thu Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam 0 Hướng dẫn 1
Lê Kim Ngọc Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 0 Hướng dẫn 1
Trần Thế Nữ Xõy dựng mụ hỡnh kế toỏn quản trị chi phớ trong cỏc doanh nghiệp thương mại qui mô vừa và nhỏ ở Việt Nam 0 Hướng dẫn 2

Hình thức khen thưởng về khoa học