LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU LIÊN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán
Năm, nơi công nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2014
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0982110278
Email: lient@neu.edu.vn, thulien.nguyen78@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

2000

Thạc sĩ

KDI school -

Viện Phát triển Hàn Quốc

Chính sách công

2002

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

2009

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002 - 2012

 

Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán,

ĐH Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2012 - nay

BM Kế toán quản trị, Viện Kế toán - Kiểm toán,

ĐH Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Một số giải pháp vận dụng kế toán quản trị tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2013
Chế độ kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 10/ 2013
Bàn về vai trò của kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 10/ 2012
Phát triển dịch vụ kế toán ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 3/ 2011
Một số giải pháp hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định hữu hình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 3/ 2009
Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 138 Năm công bố: 10/ 2008
Bàn về phương pháp tính khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 9/ 2006
. Một số nội dung chủ yếu của Chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 95 Năm công bố: 10/ 2005

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu mô hình ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 (IFRS 15) - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Về một số tác động của hoạt động Logistics đến sự phát triển kinh tế - xã hội - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên hội thảo: Nhiệm vụ hợp tác song phương về khoa học công nghệ - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2013
Về vai trò của hoạt động Logistics trong nền kinh tế thị trường ở nước ta - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên hội thảo: Nhiệm vụ hợp tác song phương về khoa học công nghệ - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2013
Một số giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế Lào thời kỳ 2011-2020 - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên hội thảo: Hợp tác kinh tế Việt – Lào: Phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2012
Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn Kế toán quốc tế trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán – kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Sách chuyên khảo: Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp - Chủ biên: Chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Lao động – Xã hội – Năm XB: 2014
Sách tham khảo: Tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp - Chủ biên: Chủ biên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Lao động – Xã hội – Năm XB: 2014
Sách chuyên khảo: Tăng cường kiểm soát Nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam – Năm XB: 2014
Giáo trình: Giáo trình kinh tế thương mại - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Lao động – Xã hội – Năm XB: 2014
Sách chuyên khảo: Xây dựng và phát triển hệ thống logistics quốc gia theo hướng bền vững ở nước ta - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Lao động – Xã hội – Năm XB: 2013
Sách chuyên khảo: Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia – Năm XB: 2011

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Viện Kế toán - Kiểm toán - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Vận dụng chuẩn mực kế toán hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: KTQD/V2013. 34 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản lý môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: T2013.42 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: T2012.07 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng logistics và tác động của « dịch vụ cơ sở hạ tầng » đến sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài nhánh 5 - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: 08/2012/HĐ-HTQTSP 4/3/2012 – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: T2011.39 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Tăng cường kiểm soát Nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: B2010-06-146 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Đạt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp vi mô nhằm phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ - Loại đề tài: Đề tài nhánh 9 - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: ĐTĐL 2010/T33 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán dồn tích và lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên SGD chứng khoán TP HCM - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thư Ký - Mã số: B2009.06.112 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Đạt
Tên đề tài, dự án: Các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: : B2007-06-43 – Năm nghiệm thu: 2008 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học