LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. NCS LÊ QUỲNH LIÊN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0917879989
Email: Quynhlien1012@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2010

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2012

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1/12/2010 đến nay

Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Những hướng tiếp cận về hệ thống thông tin kế toán (AIS) tại các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Lê Quỳnh Liên - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Thách thức trong quản lý sự chuyển tiếp từ kế toán trên cơ sở tiền đến kế toán trên cơ sở dồn tích trong khu vực công - Tác giả (đồng tác giả): Lê Quỳnh Liên - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học