LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. PHẠM XUÂN KIÊN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Kế toán Quản trị/ Giảng Viên Chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0983 326 327
Email: kienpx@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2000

Đại học

Trường Đại học

Ngoại ngữ Hà Nội

Tiếng Anh

2001

Thạc sĩ

NEU & ISS

Kinh tế phát triển

2004

Tiến sĩ

Trường Đại học

Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán và Phân tích

2012

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001 đến 6/2018

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 
6/2018 - nay

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phó trưởng BM Kế toán Quản trị

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Hệ thống chỉ tiêu tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, - Số tạp chí: 103 Năm công bố: 5/ 2016
Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty sản xuất vật liệu xây dựng ở Hà Nội trong thời kỳ khủng hoảng tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 93 Năm công bố: 7/ 2015
Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp giao thông đường bộ sau khủng hoảng tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194 (II) Năm công bố: 8/ 2013
Hoàn thiện nội dung phân tích hoạt động tài chính trong các DN Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 157 Năm công bố: 7/ 2010
Bàn về phương pháp so sánh sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc san Năm công bố: 3/ 2009
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 106 Năm công bố: 4/ 2006

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu năng hoạt động với khả năng sinh lợi của các công ty cổ phần công nghệ viễn thông - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Research on Current Financial Indicator System of Building Materials Manufacturing Joint Stock Firms which are Listed on Hanoi Stock Exchange - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên hội thảo: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Tăng cường hợp tác - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với trường Đại học Leipzig (Đức) - Thời gian tổ chức: 2016
Đánh giá khái quá tình hình tài chính của các công ty kinh doanh bất động sản: Nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên hội thảo: Kế toán sáng tạo: Góc nhìn từ quản lý - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường đại học Quy Nhơn - Thời gian tổ chức: 2016
Thực trạng và một số đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Xuân Kiên - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Research on Current Financial Indicator System of Building Materials Manufacturing Joint Stock Firms which are Listed on Hanoi Stock Exchange - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Kiên - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/E2015.51 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cấp thành phố - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thư Ký - Mã số: KTQD/V2013.32 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội sau khủng hoảng tài chính - Loại đề tài: Đề tài cấp thành phố - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: 01X-10/10-2013-2 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: 10/DTKHVP-2011 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học