LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: PGS.TS PHAN TRUNG KIÊN
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế/ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học: Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2015
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Phân tích, Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0913500373
Email: kienpt@neu.edu.vn; phankien76@gmail.com;

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán

1998

Thạc sĩ

Trường Quản lý,

Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

Kinh doanh quốc tế

2003

Trung tâm Pháp - Việt

Đào tạo về quản lý (CFVG)

Quản trị tài chính

2004

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2008

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1999 – đến nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

2008 – 7/2018

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phó Trưởng Bộ môn Kiểm toán

7/2018 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Báo cáo kiểm toán nội bộ trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán: Cải thiện niềm tin của người sử dụng báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng - Số tạp chí: 164 Năm công bố: 1/ 2016
Báo cáo kiểm toán nội bộ trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán: Cải thiện niềm tin của người sử dụng báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 165 Năm công bố: 2/ 2016
Vận dụng nguyên tắc lập báo cáo kiểm toán nội bộ hướng tới người sử dụng - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên, Phạm Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng - Số tạp chí: 172 Năm công bố: 10/ 2016
Kiểm toán hoạt động mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế công lập: Thay đổi trong hoạt động đấu thầu và hướng đổi mới kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Lê Xuân Thiện - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 211 (II) Năm công bố: 12/ 2015
Tổ chức kiểm toán nội bộ ở Việt Nam: Thực trạng và hướng phát triển - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng - Số tạp chí: 148 Năm công bố: 11/ 2014
Đo lường thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các tổng công ty xây dựng Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 205 Năm công bố: 12/ 2014
Phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 206 (II) Năm công bố: 12/ 2014
Tác động qua lại giữa kiểm toán nội bộ và quản trị cấp cao: Lý thuyết và thực tế tại một số doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 195 Năm công bố: 9/ 2013
Tổ chức đoàn kiểm toán ngân sách địa phương ở nước ta: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 10/ 2013
Vai trò của kiểm toán nhà nước trong lập kế hoạch ngân sách: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013
Đo lường hoạt động kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp hiện nay: Xây dựng tiêu chí áp dụng cho đánh giá hoạt động kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 59 Năm công bố: 9/ 2012
Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ ở nước ta: Nhìn từ kết quả khảo sát thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc san Năm công bố: 12/ 2012
Đánh giá rủi ro kinh doanh trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 165 (II) Năm công bố: 3/ 2011
Tiếp cận kiểm toán hệ thống và cách tiếp cận kiểm toán dựa vào rủi ro trong quan hệ với rủi ro kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 11/2009 (II) Năm công bố: 11/ 2009
Kiểm toán hoạt động trong thực tiễn kiểm toán nội bộ: Xu hướng trên thế giới và những vấn đề đặt ra với kiểm toán nội bộ Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 11(96) Năm công bố: 11/ 2008
Bàn về bản chất của kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 04 Năm công bố: 10/ 2007
Tìm hiểu về các mô h́nh tổ chức trong bộ phận kiểm toán nội bộ áp dụng cho các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán - Số tạp chí: 11 Năm công bố: 11/ 2007
Rủi ro kiểm toán - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán - Số tạp chí: 5 (34) Năm công bố: 5/ 2007
Mục tiêu kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán - Số tạp chí: 4/2006 Năm công bố: 4/ 2006
Phân tích rủi ro kinh doanh trong kiểm toán tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc san Năm công bố: 9/ 2006
Kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực thực hành kiểm toán chuyên nghiệp cho kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 80 Năm công bố: 2/ 2004
Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán nội bộ - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán - Số tạp chí: 11(96) Năm công bố: 11/ 2004

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Role of internal auditing in detecting and preventing fraud: Lessons to Vietnamese organizations - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên hội thảo: Proceedings of The 5th International Coference on Emerging Challenges: Pertnership Enhancement (ICECH2016) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig - Thời gian tổ chức: 2016
Mesuring performance of the internal auditing function in vietnamese construction corporations - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên hội thảo: Hội thảo Quốc tế ICECH2014: International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig - Thời gian tổ chức: 2014
Giảng dạy kế toán – kiểm toán trong các trường đại học Việt Nam: Thực trạng và việc lựa chọn mô hình giảng dạy thích hợp - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia về Đổi mới đào tạo Kế toán – Kiểm toán 2012 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2012

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp - Chủ biên: Phan Trung Kiên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2015
Bài tập Kiểm toán chọn lọc - Chủ biên: Phan Trung Kiên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2012
Bài tập Kiểm toán hoạt động - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011
Bài tập Kiểm toán (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng Khối Kinh tế) - Chủ biên: Phan Trung Kiên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Giáo dục – Năm XB: 2011
Giáo trình Kiểm toán tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2011
Giáo trình Kiểm toán (dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Khối Kinh tế) - Chủ biên: Phan Trung Kiên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Giáo dục – Năm XB: 2010
Giáo trình Kiểm toán hoạt động - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2009
Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành - Chủ biên: Phan Trung Kiên - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2007
Giáo trình Nguyên lý kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2006

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Đánh giá việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phan Trung Kiên - Mức độ tham gia: - Mã số: KTQD/E2013.65; 2013-2014 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu thực hiện các chức năng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phan Trung Kiên - Mức độ tham gia: - Mã số: T2011.06;2011-2012 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế xã hội ở Tỉnh Vĩnh Phúc - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Quang - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: 10/ĐTKHVP-2011;2010-2011 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Ngô Trí Tuệ - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: B2002.38.46;2005-2007 – Năm nghiệm thu: 2007 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm toán nội bộ ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp nhà nước - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đình Hựu - Mức độ tham gia: thành viên - Mã số: : …;2004-2007 – Năm nghiệm thu: 2007 - Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Tạ Thu Trang Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam Trường ĐH Kinh tế quốc dân 2017 Hướng dẫn 2

Hình thức khen thưởng về khoa học