LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. ĐINH THẾ HÙNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Viện trưởng
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kế toán thuế, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trách nhiệm xã hội, Phân tích tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904.129.658
Email: hungdt@neu.edu.vn - hungdtneu@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân

Kiểm toán

1999

Thạc sĩ

Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán
và Phân tích

2006

Tiến sĩ

Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán
và Phân tích

2012

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000 - 2008

Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên Bộ môn Kiểm toán

2009-10/2012

Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn
Kế toán Kiểm toán – Khoa Kế toán

10/2012 – 2016

Viện Kế toán - Kiểm toán
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Giám đốc
Chương trình Đào tạo ngắn hạn,
Viện Kế toán - Kiểm toán

10/2016 – nay

Viện Kế toán - Kiểm toán
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Viện trưởng
Viện Kế toán – Kiểm toán

 

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Chuyển giá của các doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Nguyễn Hữu Ánh - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 5/ 2016
Cấu trúc nguồn vốn và khả năng sinh lời của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Doãn Thùy Dương, Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2014
Vận dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 mới nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Vũ Thị Hồng Hà. - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 11/ 2013
Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Nguyễn Thị Hồng Thúy - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2013
Các hoạt động kiểm soát cơ bản trong hệ thống thông tin - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2011
Đặc trưng và mục tiêu của kiểm toán xác định gía trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2010
Vai trò của hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2009
Giải pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2006

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Tác động của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán đến niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và EAC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kế toán trách nhiệm xã hội: kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Lê Quang Dũng - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và EAC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Một số ý kiến về giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội. - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên hội thảo: Giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội - Hội thảo Khoa học: Cấp tỉnh/thành phố - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Thành phố Hà Nội - Thời gian tổ chức: 2016
Quản trị doanh nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Lê Quang Dũng - Tên hội thảo: Các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất (ICYREB 2015) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Operational audits: The UK experience and implications for Vietnam. - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả: Đinh Thế Hùng, Lê Quang Dũng - Tên hội thảo: Knowledge management in transition economy of Vietnam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Châu Á – Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2013
Đào tạo kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng - Tên hội thảo: Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học thuộc khối kinh tế ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Chuyển giá và kiểm soát chuyển giá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam - Chủ biên: Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng và cộng sự – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2016
Kế toán Tài chính Căn bản – Lý thuyết và thực hành - Chủ biên: Đồng chủ biên: TS. Phạm Đức Cường, TS. Đinh Thế Hùng, TS. Trần Mạnh Dũng. - Tham gia biên soạn: Ths. Lê Quang Dũng – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2015
Kiểm toán tài chính - Chủ biên: GS.TS Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa. - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng và cộng sự – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2014
Sách Bài tập Kiểm toán tài chính - Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng và cộng sự – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2013
Tài liệu đào tạo Kế toán tổng hợp - Chủ biên: Đồng Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh, TS. Trần Văn Thuận, TS. Phạm Thành Long - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2012
Kiểm toán tài chính - Chủ biên: GS.TS Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS Ngô Trí Tuệ - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng và cộng sự – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Sách Bài tập Kiểm toán hoạt động - Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Tham gia biên soạn: TS. Đinh Thế Hùng và cộng sự – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán đến niềm tin của nhà đầu tư trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Thế Hùng - Mức độ tham gia: Thư ký: ThS. Lê Quang Dũng - Mã số: KTQD/V2016.26 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng đề án tăng cường ứng dụng phần mềm quản trị và điều hành trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội - Loại đề tài: Nghiên cứu khoa học Sở Công thương - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Thế Hùng - Mức độ tham gia: Thư ký: TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy - Mã số: 01/2016 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Mối quan hệ giữa quản trị công ty với giá phí kiểm toán tại các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn Hà Nội - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Quang Dũng - Mức độ tham gia: Thư ký: TS. Đinh Thế Hùng - Mã số: KTQD/V2015 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Xây dựng bộ tiêu chí xác định “ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn phá sản” hạn chế hiện tượng vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thành Hiếu - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: TS. Đinh Thế Hùng - Mã số: B2014.06.23 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao - Loại đề tài: Nghiên cứu khoa học Sở Công thương - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng Thú - Mức độ tham gia: Thư ký: TS. Đinh Thế Hùng - Mã số: 01/2015. – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: uilding an assessment model about the influence of operational audit within Vietnam Cement Industry Corporation - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Thế Hùng - Mức độ tham gia: Thư ký: ThS Lê Quang Dũng - Mã số: KTQD/E.2013.50 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy. - Mức độ tham gia: Thư ký: TS. Đinh Thế Hùng - Mã số: T.2012.07 – Năm nghiệm thu: 2013 - Xếp loại:

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học