LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THANH HIẾU
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Hệ thống Thông tin Kế toán
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán Công ty
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0983 665 165
Email: hieu39ktqd@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Kinh tế Quốc Dân

Kế toán

2001

Thạc sĩ

ĐH Kinh tế Quốc Dân

Kế toán, Kiểm toán

và Phân tích hoạt động kinh tế

2008

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế Quốc Dân

Kế toán, Kiểm toán

và Phân tích hoạt động kinh tế)

2016

 

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001 – 2003

Công ty TNHH Daewoo – Hanel

Kế toán tổng hợp

2003 – 2005

Công ty TNHH Language Link VN

Kế toán tổng hợp

2005 – 7/2018

Viện Kế toán - Kiểm toán,

Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

Giảng viên BM Kế toán tài chính

7/2018 - nay

Viện Kế toán - Kiểm toán, 

Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

Phó Trưởng BM Hệ thống Thông tin Kế toán

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về các nghiên cứu trong kế toán tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán – Kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 3/ 2017
Bàn về trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và ảnh hưởng tới công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 475 Năm công bố: 8/ 2016
Sử dụng thông tin lợi nhuận kế toán và dòng tiền trong quá khứ để dự báo dòng tiền từ HĐKD của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: 458 Năm công bố: 12/ 2015
Công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng & giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 205 (II) Năm công bố: 7/ 2014
Chế độ kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014
Vai trò của thông tin dòng tiền trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194 (II) Năm công bố: 8/ 2013
Ảnh hưởng của quy mô công ty kiểm toán tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 196 (II) Năm công bố: 12/ 2013
Bàn về kế toán cổ phiếu ưu đãi trong các DN và trong các tổ chức tín dụng ở VN hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 175 (II) Năm công bố: 1/ 2012
Sử dụng giá trị hợp lí trong việc trình bày các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Ngân hàng - Số tạp chí: 4 Năm công bố: 2/ 2012
Kế toán tài sản cố định vô hình – Thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc biệt Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sử dụng thông tin kế toán để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên hội thảo: Việt Nam trong TPP” ICYREB 2016 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2016
Dự báo dòng tiền từ HĐKD của các công ty kinh doanh hàng tiêu dung niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố HCM - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Bàn về chất lượng thông tin kế toán theo cơ sở dồn tích trong các doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu - Tên hội thảo: Quản trị DN trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

1. Sách bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2012

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Xây dựng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: A Study on Using Accounting Information to Forecast Cash Flows from Operating Activities of Non- Financial Listed Companies on Hanoi Stock Exchange - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài - Mức độ tham gia: - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học