LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Phân tích Báo cáo tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán quốc tế, Kế toán công.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0915.166.150
Email: hangdt@neu.edu.vn, hangdthuy@gmail.com.

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán

1998

Thạc sĩ

Đại học Quốc gia Australia (ANU)

Kinh doanh

(Master of Business)

2006

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, Kiểm toán

và Phân tích

2016

 

Quá trình công tác

1998-2004

Bộ môn Kế toán- Khoa Kế toán,

ĐH Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên giảng dạy

các môn học về Kế toán.

2004 - 2006

Đại học Tổng hợp quốc gia Australia. Canberra, ACT, Australia.

Sinh viên cao học ngành Kinh doanh.

2007 - 2012

Bộ môn Kế toán- Khoa Kế toán,

ĐH Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên giảng dạy

các môn học về Kế toán.

2012 - Nay

Bộ môn Kế toán tài chính,  Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên giảng dạy

các môn học về Kế toán.

2010-2012

Bộ môn Kế toán, Viện Quản trị kinh doanh,

Đại học FPT.

Giảng viên kiêm giảng

các môn học về Kế toán.

2011-2012

Đại học Ngoại ngữ,

Đại học quốc gia Hà Nội.

Giảng viên kiêm giảng

các môn học về Kế toán.

2011

Bộ môn Kế toán,Viện Quản trị kinh doanh,

Đại học tổng hợp California, Long Beach, Hoa Kỳ.   

Giảng viên thỉnh giảng

các môn học về Kế toán.

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Ảnh hưởng của Báo cáo tài chính đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng, Phạm Quang - Tên tạp chí: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán - Số tạp chí: 145 Năm công bố: 10/ 2015
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng, Trần Thị Nam Thanh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số đặc biệt T12/2014 Năm công bố: 12/ 2014
Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào công việc thực tế của sinh viên chuyên ngành Kế toán –Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng và cộng sự. - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194 Năm công bố: 8/ 2013
Thực trạng và giải pháp cho vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán - Số tạp chí: 45 Năm công bố: 7/ 2011
Đổi mới kế toán đầu tư trái phiếu ở Việt Nam theo Chuẩn mực và Thông lệ kế toán quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165(II) Năm công bố: 3/ 2011

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Tác động đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân đến mức độ ảnh hưởng của thông tin kế toán công bố đến quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC" - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
The impact of accounting disclosures on the decision making of individual investors in Vietnam Stock Market - Tác giả (đồng tác giả): Dang Thi Thuy Hang, Pham Duc Cuong, Tran Thi Nam Thanh - Tên hội thảo: Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement - ICECH 2016. - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa - Thời gian tổ chức: 2016
Ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng - Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất (ICYREB 2015): “Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”. - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Ảnh hưởng của báo cáo thường niên đến quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đặng Thị Thúy Hằng - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học "Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Phân tích Báo cáo tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Thúy Hằng – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2017
Chuyển giá và kiểm soát chuyển giá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Đặng Thị Thúy Hằng – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2016

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: The effects of ownership structure on financial performance of firms: An empirical study of Vietnam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: Mã số KTQD/E2015 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: he impact of accounting information disclosed by listed companies on investors’ decisions on Vietnam Stock Market - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thị Thúy Hằng. - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/E2016.02 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Improving financial regulations on fixed assets in Vietnamese Enterprise - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: Mã số KTQD/E2013.67 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Đánh giá chương trình cổ phần hóa của Việt nam thông qua tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các daonh nghiệp thời kỳ hậu cổ phần hóa - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: Mã số T.2012.24. – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Xây dựng chế độ kế toán bảo toàn vốn cho doanh nghiệp Nhà nước trong điều kiện lạm phát - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: B2010.06.158 – Năm nghiệm thu: 2011 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học