LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. BÙI THỊ MINH HẢI
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904 426 866
Email: havpco@yahoo.com.vn, havpco@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

1999

Thạc sĩ

Cao học Việt Bỉ

Quản trị kinh doanh (MBA)

2005

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán Kiểm toán và Phân tích

2012

 

Quá trình công tác

5/2000 – 5/2001

Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên tập sự

2002 - 2007

Trung tâm tư vấn kế toán kiểm toán

Nhân viên

2007 - 2008

Trung tâm tư vấn kế toán kiểm toán

Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân

Phó Giám đốc

2012 đến nay

Bộ môn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các đại học - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013
Rào cản và khó khăn trong áp dụng kế toán chi phí theo hoạt động - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: T12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
3. Kiểm soát hoạt động thanh toán với khách hàng trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 38 Năm công bố: 12/ 2010
Phân tích và kiểm soát rủi ro do biến động lao động trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 35 Năm công bố: 9/ 2010
1. Bàn về chính sách nhân sự trong việc nâng cao tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 1 Năm công bố: 4/ 2007

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kiểm soát hoạt động quản lý và sử dụng nhân sự tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập TPP - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải và cộng sự - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững Hệ thống Ngân hàng Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: viện Ngân hàng - Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Áp dụng kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong tính suất đào tạo tại Đại học Kinh tế quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Bùi Thị Minh Hải - Tên hội thảo: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về hoạt động phối hợp đào tạo giữa trường đại học với các tổ chức nghề nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2015

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Chuyển giá và kiểm soát chuyển giá trong các doanh nghiệp Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Bùi Thị Minh Hải – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2016
Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Bùi Thị Minh Hải – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2014
Kiểm toán tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Bùi Thị Minh Hải – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2014
Bài tập Kiểm toán tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Bùi Thị Minh Hải – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2013
Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Bùi Thị Minh Hải – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2006

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biên thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Tính suất đào tạo tại Đại học Kinh tế quốc dân - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Minh Hải - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Tăng cường kiểm soát nhà nước đối với hoạt động chuyển giá trong doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học