LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Kế toán Tài chính
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính, Kế toán công ty và Nguyên lý kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0984380914
Email: dungnd@neu.edu.vn; dungnd2141@gmail.com,

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2007

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Kế toán- Kiểm toán 

và phân tích

2011

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Kinh tế

2016

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 8/2007 đến tháng 4/2008

Công ty Viettel Telecom

Kế toán tổng hợp

Tháng 5/2008 đến 7/2018

Viện Kế toán- Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giảng viên

 
Tháng 7/2018 - nay

Viện Kế toán- Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Trưởng BM Kế toán Tài chính

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014
Bàn về sai phạm trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và phát triển - Số tạp chí: 8/2013 Năm công bố: 8/ 2013
Bàn về hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Thực trạng về chuyển giá và quan điểm về kiểm soát chuyển giá đối với các các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả - Tên hội thảo: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát và hạn chế hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2018
Research On Impacts Of The Listing Companies’ Cash Flow Statement On Individual’ Lending Decision - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hanoi University of Industry - Thời gian tổ chức: 2018
Research on using the statement of cash flow by individual lenders - Tác giả (đồng tác giả): Tác giả - Tên hội thảo: The 6 International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration (ICECH2017) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Leipzig University, Germany - Thời gian tổ chức: 2017
Bàn về báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong việc cung cấp thông tin cho các bên cho vay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức - Thời gian tổ chức: 2017
Bàn về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Bàn về các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong TPP (ICYREB 2016) - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Thời gian tổ chức: 2016
Methods for preparing cash flow statement of the companies listed on Vietnamese stock market - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig - Thời gian tổ chức: 2016
Cash Flows in the Cash Flow Statement of Vietnamese Enterprises - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig - Thời gian tổ chức: 2015
Hoàn thiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán- kiểm toán đáp ứng quá trình tái cơ cấu của các doanh nghiệp hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Đồng tác giả: Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2013
Nâng cao chất lượng đào tạo nghành kế toán trong các trường Đại học Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Đào tạo kế toán trong các doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam thực trạng và một số giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Đức Dũng - Tên hội thảo: - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Báo cáo tài chính Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Tham gia biên soạn – Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính – Năm XB: 2018

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến quyết định của các bên cho vay - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Dũng - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm - Mã số: KTQD/V2017.08 – Năm nghiệm thu: 2018 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Impact of Responsibility Accounting to the operation of enterprises: The Case of Vietnam cement manufacturers - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Trung Tuấn. - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia:Nguyễn Đức Dũng - Mã số: KTQD/E2016 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: The effects of ownership structure on financial performance of firms: An empirical study of Vietnam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Cường - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Lê Kim Ngọc - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: KTQDV2015.29 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong hệ thống kế toán và hoàn thiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. - Loại đề tài: Chuyên đề khoa học - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Dũng - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản lý môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Lê Kim Ngọc - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: KTQDV2013.42 – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Vận dụng chuẩn mực kế toán hoàn thiện chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thu Liên - Mức độ tham gia: Thư ký: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: KTQDV2013.34 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Improving financial regulations on fixed assets in Vietnamese enterpries - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thuận - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: KTQD/E2013.67 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thu Liên - Mức độ tham gia: Thư ký: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: T2011.39 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu nhu cầu và cơ sở khoa học xây dựng chương trình chuyên nghành kế toán công trong các trường Đại học Việt Nam - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thuận - Mức độ tham gia: Thành viên tham gia: Nguyễn Đức Dũng - Mã số: T2011.07 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học