LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS.NCS LÊ QUANG DŨNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Trưởng BM Kiểm toán
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0962 299 399
Email: dunglq@neu.edu.vn; dunglq.neu@gmail.com;

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2005

Thạc sĩ

Trường Đại học Nottingham Trent, Vương Quốc Anh

Quản trị kinh doanh

2012

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2018 - nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phó trưởng BM Kiểm toán

/2008 đến 7/2018

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

7/2007 - 7/2008

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kiểm toán viên, Bí thư đoàn thanh niên.

7/2005 - 7/2007

Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

Trợ lý kiểm toán viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình quản trị công ty tới mức phí kiểm toán tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Quang Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 11/ 2016
Đánh giá vai trò của bộ máy kiểm toán nội bộ trong các hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Hà Hồng Hạnh, Lê Quang Dũng - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 196(II) Năm công bố: 10/ 2013

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kiểm toán môi trường: Công cụ để giải quyết các vấn đề môi trường - Tác giả (đồng tác giả): : Lê Quang Dũng, Nguyễn Thị Thúy - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kế toán trách nhiệm xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Đinh Thế Hùng, Lê Quang Dũng - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Giải pháp cân đối hợp lý, sử dụng hiệu quả các khoản chi ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định - Tác giả (đồng tác giả): Lê Quang Dũng - Tên hội thảo: Các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 - Hội thảo Khoa học: Cấp tỉnh/thành phố - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Quản trị doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Lê Quang Dũng, Đinh Thế Hùng - Tên hội thảo: Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
The Skepticism of Homogeneity in Audit Quality of Consolidated Financial Statements Among Auditors - Tác giả (đồng tác giả): Tran Manh Dung, Le Quang Dung - Tên hội thảo: Hợp nhất Báo cáo tài chính của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Học viện Ngân hàng - Thời gian tổ chức: 2013
Operational Audit – The UK Experience and Implications for Vietnam - Tác giả (đồng tác giả): Le Quang Dung, Dinh The Hung - Tên hội thảo: Knowledge Management In The Transition Economy of Vietnam - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2013

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Kế toán tài chính căn bản: Lý thuyết và thực hành - Chủ biên: Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Đinh Thế Hùng - Tham gia biên soạn: Thành viên – Nơi XB: Nxb Tài chính – Năm XB: 2015

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Đề tài cơ sở: Mối quan hệ giữa quản trị công ty với giá phí kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn Hà Nội - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Dũng - Mức độ tham gia: chủ nhiệm - Mã số: KTQD/V2015.21 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Building an assessment model about the influence of operational audit within Vietnam cement industry corporation - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Hùng - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: KTQD/E2013.50 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Xây dựng và phát triển hệ thống kế toán trách nhiệm xã hội vì sự phát triển kinh tế bền vững - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Ánh - Mức độ tham gia: tham gia - Mã số: B2015-06-27 – Năm nghiệm thu: 0 - Xếp loại: Chưa

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học