LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ THANH DIỆP
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2017
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán tài chính, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 0988453399
Email: thanhdiep9384@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

ĐH Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2006

Thạc sĩ

ĐH Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2009

Tiến sĩ

ĐH Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2017

 

Quá trình công tác

2006 – 2007

BIDV Nam Hà Nội

Kế toán

2007 – nay

Đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Đánh giá kiểm toán nội bộ các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Tố Tâm, Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số đặc biệt T12/2014 Năm công bố: 12/ 2014
Vai trò của kiểm toán nhà nước đối với lập dự toán ngân sách nhà nước: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên, Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số 196(II) Năm công bố: 10/ 2013
Tổ chức đoàn kiểm toán ngân sách địa phương: Thực trạng và giải pháp. - Tác giả (đồng tác giả): Phan Trung Kiên, Nguyễn Thị Thanh Diệp. - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số đặc biệt T12/2013 Năm công bố: 12/ 2013
Bàn về kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số đặc biệt T12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
Kinh nghiệm lần đầu tiên áp dụng Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). - Tác giả (đồng tác giả): Trần Mạnh Dũng, Đào Mạnh Huy, Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165(II) Năm công bố: 3/ 2011
Giải pháp áp dụng phương pháp điều tra trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 32 Năm công bố: 6/ 2010
Bàn về thực trang áp dụng phương pháp điều tra do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 31 Năm công bố: 5/ 2010

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Nghiên cứu kiểm soát chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương tại Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên hội thảo: Hội thảo Kế toán – Kiểm toán – Hội thảo cấp trường – Đại học Kinh tế quốc dân - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kinh nghiệm tổ chức kiểm soát nhà nước về chất lượng thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Tố Tâm, Nguyễn Thị Thanh Diệp. - Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh (lần thứ nhất) - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Tố Tâm, Nguyễn Thị Thanh Diệp. - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học – Hội thảo cấp trường – Đại học Kinh tế quốc dân – Tháng 9/2014 - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán hoạt động – Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam. - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thanh Diệp - Tên hội thảo: Hội thảo Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán – thống kê: thưc trạng và giải pháp - Hội thảo Khoa học: Cấp trường - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Học viện Ngân hàng - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của các nhân tố thuộc vè công ty kiểm toán đến kết quả kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính các công ty thương mại dịch vụ - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thư ký - Mã số: KTQD/V2016.18 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Tác động của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán đến niềm tin của nhà đầu tư trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Hung - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/V2016.26 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Nhiệm vụ khoa học công nghệ: Bộ tiêu chí đánh giá và cơ chế chính sách ưu đãi định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao. - Loại đề tài: - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hồng Thúy - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Building an assessment model about the influence of operational audit within Vietnam Cement Industry Corporation. - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Hung - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/E.2013.50 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đánh giá việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. - Loại đề tài: - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: - Mã số: KTQD/E2013.65 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu thưc hiện các chức năng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phan Trung Kiên - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: Mã số: T2011.06 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học