LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 1995
Chức danh khoa học: Giáo sư
Năm phong chức danh khoa học: 2011
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, tổ chức kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, kế toán quốc tế, kế toán công, kế toán công ty, ...
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Điện thoại: 0913553456, 0966782818
Email: anhcongtuan@gmail.com

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

1985

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Kế toán, Tài vụ

& Phân tích hoạt động kinh tế 

 

1995

 

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

1986 - 1991

Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo viên

1991 - 1995

Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo viên

1996 - 1999

Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo viên kiêm PGĐ Trung tâm

1999 - 2008

Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo viên kiêm GĐ Trung tâm

2009 - 8/2012

Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo viên

8/2012 đến nay

Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Giáo viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Bàn về nội dung phân tích dòng tiền - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: số 5 Năm công bố: 3/ 2017
Trao đổi về nội dung phân tích báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh - Số tạp chí: số 1 Năm công bố: 3/ 2016
Vận dụng mô hình Z - Score của GS. E.I. Altman để dự báo rủi ro phá sản của các công ty dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 2 Năm công bố: 10/ 2013
Bàn về phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194(II) Năm công bố: 8/ 2013
Trao đổi về đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp dưới gốc độ kinh tế & góc độ pháp lý - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số đặc biệt T12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
Phân tích doanh thu thuần tiêu thụ với đánh giá tăng trưởng của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 165/2011 Năm công bố: 6/ 2011
Vận dụng kết hợp phương pháp Dupont với phương pháp thay thế liên hoàn trong phân tích tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 167/2011 Năm công bố: 1/ 2011
Trao đổi về kế toán phá sản doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: 156/2010 Năm công bố: 1/ 2010
Trao đổi về nội dung phân tích và cách thức tiếp cận báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 29/2010 Năm công bố: 1/ 2010
Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 155/2010 Năm công bố: 1/ 2010
Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: kỳ 2/2009 Năm công bố: 1/ 2009
Bàn về hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 144/2009 Năm công bố: 1/ 2009
Một số trao đổi với PGS. TS. Trần Thế Dũng liên quan đến bài viết "Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với dấu hiệu phá sản" - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 139/2009 Năm công bố: 1/ 2009
Hoàn thiện Chế độ kế toán và Chế độ tài chính hiện hành về ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 136/2008 Năm công bố: 1/ 2008
Trao đổi về phương pháp kế toán vốn góp của chủ sở hữu trong Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 133/2008 Năm công bố: 1/ 2008
Xây dựng nội dung phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 128/2008 Năm công bố: 1/ 2008
Bàn về thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kiểm toán - Số tạp chí: 2(87)/2008 Năm công bố: 1/ 2008
Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với dấu hiệu phá sản - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 131/2008 Năm công bố: 1/ 2008
Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 123/2007 Năm công bố: 1/ 2007
Bàn về phương pháp kế toán và phân tích chi phí sản xuất chung - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 117/2007 Năm công bố: 1/ 2007
Đổi mới nội dung môn học “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong điều kiện mới - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Đặc san/2006 Năm công bố: 1/ 2006
Hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 61/2006 Năm công bố: 1/ 2006
Hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh Kế toán tăng, giảm vốn điều lệ và mua, bán cổ phiếu quĩ trong các công ty cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 107/2006 Năm công bố: 1/ 2006
Đòn bẩy tài chính và mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 59/2006 Năm công bố: 1/ 2006
Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 104/2006 Năm công bố: 1/ 2006
Luận bàn về hệ thống chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 100/2005 Năm công bố: 1/ 2005
Hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 98/2005 Năm công bố: 1/ 2005
Những bất cập trong Chế độ kế toán đầu tư tài chính hiện hành ở Việt Nam và giải pháp hoàn thiện - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 96/2005 Năm công bố: 1/ 2005
Bàn về kế toán bán hàng đại lý, ký gửi - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 94/2005 Năm công bố: 1/ 2005
Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tài sản áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 83 Năm công bố: 1/ 2004
Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán phản ánh nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: số 85/2004 Năm công bố: 1/ 2004
Quan điểm và các biện pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 77 Năm công bố: 1/ 2003
Sự cách biệt của hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế với Chế độ kế toán của Việt Nam hiện hành - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 67 Năm công bố: 1/ 2003
Báo cáo tài chính doanh nghiệp: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 35 Năm công bố: 1/ 2002
Phương pháp hạch toán hàng hóa xuất - nhập khẩu ủy thác - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 47 Năm công bố: 1/ 2001
Suy nghĩ về hạch toán dự phòng giảm giá trong chế độ kế toán hiện hành - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 16 Năm công bố: 1/ 1999
Hoàn thiện hạch toán dự phòng giảm giá với vấn đề hội nhập kế toán khu vực và quốc tế - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số đặc sản 1/1999 Năm công bố: 1/ 1999
Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại doanh nghiệp đi thuê - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 27 Năm công bố: 1/ 1998
Phương pháp hạch toán thiệt hại trong sản xuất - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí kế toán - Số tạp chí: 9 Năm công bố: 1/ 1997
Vai trò của giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 2 Năm công bố: 1994/ 1994

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Trao đổi về phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Trao đổi về Luật Kế toán và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập” - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng & Bộ Tài chính - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Bộ Tài Chính - Thời gian tổ chức: 2014
Trao đổi về nội dung, chỉ tiêu và phương pháp phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học thuộc khối kinh tế ở Việt Nam” - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2011
Phương pháp và kinh nghiệm hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc các môn học chuyên ngành kế toán cho học viên các lớp đại học từ xa ở Việt Nam hiện nay - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu khoa học trong giáo dục mở và từ xa" - Viện Đại học Mở Hà Nội & Tổ chức các Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á và Trung tâm Seameo Seamolec - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện ĐH Mở - Thời gian tổ chức: 2008
Niche agricultural marketing in Vietnam - Challenges and opportunities - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế "Multi - country Study Mission on Best Cases of Nich Agricultural Markets" - Tổ chức Năng suất Châu Á, tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Tổ chức năng suất Châu Á - Thời gian tổ chức: 2006
Đổi mới nội dung môn học "Phân tích hoạt động kinh doanh" trong điều kiện mới - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học "Đào tạo kế toán - kiểm toán trong thời đại hội nhập và phát triển” - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2006
Xây dựng qui chế thu, chi nội bộ - Một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính đầu tư cho các trường đại học - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học "Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính đầu tư cho các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo" - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội & Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục & Đào tạo - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: ĐH Sư phạm Hà Nội - Thời gian tổ chức: 2005
Value Engineering - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Văn Công - Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế "Value Engineering: A Selection of Specific Applications & Strategies" - Tổ chức Năng suất Châu Á, tổ chức ại Isfahan, Iran - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Tổ chức năng suất Châu Á - Thời gian tổ chức: 2005

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2017
Giáo trình Phân tích kinh doanh - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2014
Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - Chủ biên: Nguyễn Văn Công và Nguyễn Thị Mai Hương - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB thông tin và truyền thôg – Năm XB: 2012
Hệ thống câu hỏi và bài tập lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Giáo trình Kế toán tài chính 1 - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Lao động - Xã hội – Năm XB: 2011
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Công – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2011
Giáo trình Kế toán tài chính 2 - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Lao động - Xã hội – Năm XB: 2010
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Giáo Dục – Năm XB: 2010
Giáo trình Kế toán đại cương - Chủ biên: Nguyễn Văn Công và Phan Trọng Phúc - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Lao động - Xã hội – Năm XB: 2009
Giáo trình Phân tích kinh doanh - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2009
Kế toán doanh nghiệp - Lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2008
Giáo trình Kế toán Công ty - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2007
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải Kế toán Tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2007
Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Công – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2007
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần 3) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2006
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần 2) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2006
Lý thuyết và thực hành Kế toán tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2006
Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần 1) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2006
Giáo trình Kế toán Hành chính - Sự nghiệp - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2005
Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài chính – Năm XB: 2005
Bài tập Phân tích kinh doanh - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2005
Hệ thống ngân hàng câu hỏi và bài tập Kế toán tài chính (tái bản, có sửa chữa, bổ sung 05 lần) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2005
Bài tập kế toán trong các doanh nghiệp (tái bản, có sửa chữa, bổ sung 05 lần) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2005
Giáo trình Kế toán công trong đơn vị Hành chính - sự nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Công – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2005
Vận dụng Chuẩn mực kế toán mới vào các phần hành kế toán doanh nghiệp - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2004
Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2004
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2004
Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2004
Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Công – Nơi XB: NXB Thống Kê – Năm XB: 2004
101 bài tập và bài giải kế toán tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2003
Giáo trình Kế toán đại cương - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2003
201 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2003
Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 2002
Hệ thống câu hỏi và bài tập hướng dẫn môn học Hạch toán kế toán (tái bản, có sửa chữa, bổ sung 11 lần) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2001
Bài tập kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh (tái bản, có sửa chữa, bổ sung 11 lần) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 2000
Kế toán Tài chính doanh nghiệp công nghiệp (tập hai) - Chủ biên: Nguyễn Văn Công và Phan Trọng Phúc - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 1999
400 sơ đồ kế toán tài chính - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: NXB Tài Chính – Năm XB: 1999
Bài tập Lý thuyết hạch toán kế toán - Chủ biên: Nguyễn Văn Công - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm XB: 1992

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội sau khủng hoảng tài chính - Loại đề tài: Thành Phố - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (MS; ) - Loại đề tài: Tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: 36/KHVP 2012 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Khá
Tên đề tài, dự án: Hỗ trợ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - FLITCH" - Loại đề tài: Vùng - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Công - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đánh giá mức độ tin cậy hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (MS: T2011 - 08) - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: T2011 - 08 – Năm nghiệm thu: 2012 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống kế toán công với việc tăng cường quản lý tài chính Nhà nước Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2005 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán Việt Nam hội nhập với chuẩn mực kế toán - kiểm toán quốc tế - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại:
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Công - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2004 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Công - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: – Năm nghiệm thu: 2002 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Những luận cứ khoa học để hình thành kế toán quản trị ở Việt Nam - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 1995 - Xếp loại: Tốt
Tên đề tài, dự án: Đổi mới công tác kế toán trong điều kiện cơ chế thị trường - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: – Năm nghiệm thu: 1993 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn
Hà Thị Việt Châu Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các công ty sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2017 Hướng dẫn
Nguyễn Thị Lệ Hằng Hoàn thiện phân tích khả năng sinh lợi tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định Học viện Tài chính 2017 Hướng dẫn 2
Lê Thị Thanh Mỹ Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định Học viện Tài chính 2017 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính 2016 Hướng dẫn 1
Trần Thị Nhung Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Học viện Tài chính 2016 Hướng dẫn 1
Nguyễn Ngọc Tiến Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định ĐH Kinh tế quốc dân 2015 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Bình Yến Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2013 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Cẩm Thúy Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính trong các công ty chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2013 Hướng dẫn
Trần Thị Thu Phong Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Lê Thị Tú Oanh Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Nguyễn Thị Quyên Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2012 Hướng dẫn 1
Đỗ Thị Phương Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành dệt may Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2010 Hướng dẫn 2
Nguyễn Thị Mai Hương Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam ĐH Kinh tế quốc dân 2008 Hướng dẫn 1
Trần Thị Cẩm Thanh Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết ĐH Kinh tế quốc dân 2006 Hướng dẫn 1
Võ Viết Lượng Phân tích năng lực sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin ĐH Kinh tế quốc dân 2005 Hướng dẫn 1

Hình thức khen thưởng về khoa học