LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: THS. DƯƠNG THỊ CHI
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0948028866
Email: duongchi@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

2008

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán, kiểm toán, phân tích

2012

Tiến sĩ

 

 

 

Thực tập sinh

hoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 08/2008

đến 04/2009

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA

Kiểm toán viên

Từ 05/2009

đến 06/2011

Công ty TNHH Eyecadcher Media VietNam

Kế toán tổng hợp

Từ 07/2011

đến 07/2012

Tổ chức phi Chính phủ -

Centre for  Sustainable Rural Development

Kế toán tài chính

Từ 08/2012 đến nay

Viện Kế toán Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Quy định pháp luật về hoạt động cho vay giữa các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng: thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi, Nguyễn Văn Đại - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số tạp chí: Đặc biệt Năm công bố: 12/ 2014
Thực trạng thủ tục hành chính thuế tại Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi - Tên tạp chí: Tạp chí Con số sự kiện - Số tạp chí: 11/2014 Năm công bố: 11/ 2014

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Tổng quan các nghiên cứu về giá trị hợp lý trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi - Tên hội thảo: Hội thảo Khoa học quốc gia “Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Nghiên cứu ảnh hưởng của lạm phát tới Báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi - Tên hội thảo: "International Conference on Asia-Pacific Economic & Financial Development, Theme of the 2016 Conference: Asian Financial Markets"- ICYREB lần thứ 1 - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại Học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Hiện đại hóa quản lý thuế tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm hiện đại hóa quản lý thuế tại Quốc gia Serbia - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi - Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia - Xây dựng nền hành chính hiện đại bước đột phá chiến lược - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn hậu khủng hoảng: thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Chi - Tên hội thảo: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế phục hồi - Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học