LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ MAI ANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0903210448
Email: maianhkt@neu.edu.vn , maianh29neu@gmail.com

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học KTQD

Kế toán

2001

Thạc sĩ

Đại học Swinburne – Úc

Kế toán quốc tế

2005

Tiến sĩ

Đại học KTQD

Kế toán

2014

Thực tập sinh

khoa học

 

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001-2004

Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Hà Nội

Cán bộ tín dụng doanh nghiệp

2005- nay

Viện Kế toán – Kiểm toán,

Trường Đại học  KTQD

Giảng viên

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa - Cần một cách tiếp cận mới - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 104 Năm công bố: 6/ 2016
Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại các trường đại học Việt Nam: nghiên cứu tình huống tại Đại học Kinh tế Quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 3/ 2015
Thay đổi quan niệm về phân phối và sử dụng lợi nhuận tại các doanh nghiệp Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 87 Năm công bố: 1/ 2015
Một số giải pháp hoàn thiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí tại các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 194 (II) Năm công bố: 8/ 2013
Lịch sử hình thành và phát triển của Kế toán quản trị chi phí - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Năm công bố: 12/ 2012
Kế toán các công cụ phái sinh: thực tiễn áp dụng trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 157 Năm công bố: 7/ 2010
Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 29 Năm công bố: 3/ 2010
Lịch sử kế toán - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: Số chuyên san Năm công bố: 10/ 2006

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Áp dụng kế toán giá trị hợp lý tại Việt Nam: Triển vọng và thách thức trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên hội thảo: Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Usefulness of financial statements in corporate lending at Vietnamese commercial banks - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh và cộng sự - Tên hội thảo: PROCEEDING OF 6THINTERNATIONAL CONFERENCE, SOCIO - ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Application of balanced scorecard in performance evaluation of Vietnamese universities: Case study at National Economics University - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh và cộng sự - Tên hội thảo: Pan-Pacific Conference XXXII - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 2015
Tình hình áp dụng các phương pháp kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất trên thế giới và đánh giá thực trạng tại Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Mai Anh - Tên hội thảo: Việt nam sau 5 năm gia nhập WTO: Các phương diện kinh tế, quản trị, tài chính và luật pháp - năm 2012 - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Đại học kinh tế thành phố HCM - Thời gian tổ chức: 2012

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại trường Đại học Kinh tế quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thủy - Mức độ tham gia: Tham gia - Mã số: KTQD/E16.15 – Năm nghiệm thu: 2016 - Xếp loại: Tốt

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học