LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
Chức vụ/Ngạch giảng viên: giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Năm, nơi công nhận học vị: 2018
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0904265259
Email: nguyenlananh1182@gmail.com

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán

2004

Thạc sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán, kiểm toán và phân tích

2009

 

 

Quá trình công tác

2004 đến 2006

Trợ lý kiểm toán viên

Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

2006 đến 2007

Giảng viên

Đại học Lao động và Xã hội

2007 đến nay

Giảng viên

Viện Kế toán - Kiểm toán

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Ảnh hưởng của ERP đến rủi ro kiểm toán hàng tồn kho - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 107 Năm công bố: 9/ 2016
Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại các trường đại học Việt Nam: nghiên cứu tình huống tại Đại học Kinh tế Quốc dân - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Thị Mai Anh - Tên tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: Số Tháng 3+4 Năm công bố: 4/ 2015
Ảnh hưởng của quy mô công ty kiểm toán và phí kiểm toán tới chất lượng kiểm toán tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Hiếu - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 196 Năm công bố: 10/ 2013
Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường đại học - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 2 Năm công bố: 10/ 2013
Kế toán tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Số tạp chí: 12/2012 Năm công bố: 12/ 2012
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán hàng tồn kho - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Kế toán và kiểm toán - Số tạp chí: 3 Năm công bố: 3/ 2012
Đánh giá mức độ trọng yếu và chọn mẫu trong kiểm toán hàng tồn kho - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 44 Năm công bố: 6/ 2011
Tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán - Số tạp chí: 43 Năm công bố: 5/ 2011

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý: Giai đoạn lập kế hoạch - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân - Thời gian tổ chức: 2016
Kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng và hàm ý về kế toán quản trị - Tác giả (đồng tác giả): Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Nguyễn Thị Lan Anh - Tên hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam. - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh (CIMA) đồng tổ chức. - Thời gian tổ chức: 2016
Application of balanced scorecard in performance evaluation of Vietnamese Universities: case tudy at NEU - Tác giả (đồng tác giả): Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Thị Mai Anh - Tên hội thảo: Innovation in SOEs in the Digital Age - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc tế - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: PAN-PACIFIC CONFERENCE XXXII - Thời gian tổ chức: 2015
Kết quả nghiên cứu của quốc tế về kiểm toán hàng tồn kho và phương hướng ứng dụng tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Lan Anh - Tên hội thảo: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán-kiểm toán-thống kê: thực trạng và giải pháp - Hội thảo Khoa học: Cấp quốc gia - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: - Thời gian tổ chức: 2014

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Báo cáo tài chính: phân tích, dự báo và định giá, - Chủ biên: Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh - Tham gia biên soạn: Chủ biên – Nơi XB: ĐH Kinh tế quốc dân – Năm XB: 2012

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Tác động của các nhân tố thuộc về công ty kiểm toán đến kết quả kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính các công ty thương mại dịch vụ, Chủ nhiệm đề tài - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Lan Anh - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: KTQD/V2016.18 – Năm nghiệm thu: 2017 - Xếp loại: Xuất sắc
Tên đề tài, dự án: Ứng dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Loại đề tài: Đề tài cấp cơ sở - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Thủy - Mức độ tham gia: Thành viên - Mã số: KTQD/V2013.15 – Năm nghiệm thu: 2014 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn

Hình thức khen thưởng về khoa học