LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên: TS. DƯƠNG THỊ VÂN ANH
Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ
Ngành/Chuyên ngành: Kế toán
Năm, nơi công nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học: None
Năm phong chức danh khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0974704999
Email: duongthivananh19792007@yahoo.com

Quá trình đào tạo

Đại học

Đại học kinh tế Quốc dân

Học viện tuyên truyền báo chí

Viện Đại học mở Hà Nội

Kế toán

Lý luận chính trị

Tiếng anh

2003

2012

2013

- Chính quy

 

- Tại chức

- Chính quy

Thạc sĩ

Đại học kinh tế Quốc dân

Quản trị kinh doanh

(Bằng tiếng anh)

2009

- Chính quy

Tiến sĩ

Học viện tài chính kế toán

Kế toán

2012

- Chính quy

 

Quá trình công tác

8/2003-3/2008

         - Giảng viên tổ môn Kế toán Doanh nghiệp

         - Ủy viên BCH Đoàn trường

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)

4/2008-12/2009

        - Tổ trưởng tổ môn Kế toán Doanh nghiệp

        - Phó Bí thư Đoàn trường

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)

1/2010-11/2010

        - Phó trưởng Khoa Kế toán

        - Phó Bí thư Đoàn trường

        - Đảng ủy viên

        - Phó bí thư chi bộ

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)

12/2010- 6/2015

        - Trưởng Khoa Kế toán

        - Đảng ủy viên

        - Bí thư Đoàn TNCS HCM Nhà trường

        - Ủy viên thường vụ Công đoàn trường

        - Bí thư chi bộ

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)

6/2015 – 11/2016

        - Trưởng Khoa Kế toán

        - Ủy viên thường vụ Công đoàn trường

        - Bí thư chi bộ

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)

1/12/2016 – đến nay

        Giảng viên Bộ môn Kế toán Tài chính

         Viện kế toán – Kiểm toán

- Trường Đại học kinh tế Quốc dân

 

Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Sự cần thiết phải công khai, minh bạch thông tin trong các công ty cổ phần Việt Nam hiện nay. - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: tháng 3/2017 Năm công bố: 3/ 2017
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ ( Vinacomin ) - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 9/2016 ) Năm công bố: 9/ 2016
Tỷ giá hối đoái và phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo tinh thần thông tư 200/2014/TT-BTC - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 4/2016 ) Năm công bố: 4/ 2016
Giải pháp hoàn thiện Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Số tạp chí: ( Số 06/2015 ) Năm công bố: 6/ 2015
Hoàn thiện phương pháp phân loại chi phí sản xuất, hình thức sổ kế toán phục vụ yêu cầu quản trị và nối mạng trong TCT Công nghiệp hóa chất mỏ - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 7/2015 ) Năm công bố: 7/ 2015
Một số ý kiến về tính thực tiễn của Luật thuế giá trị gi tăng - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 4/2015 ) Năm công bố: 4/ 2015
Một sô ý kiến về tính thực tiễn của Luật ngân sách nhà nước - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 3/2015 ) Năm công bố: 3/ 2015
Hoàn thiện lập dự toán chi phí sản xuất theo yêu cầu quản trị nội bộ cho Tổng công ty ( TCT ) Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin và các đơn vị thành viên của TCT - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 1/2015 ) Năm công bố: 1/ 2015
Thay đổi phương pháp tính giá thành của Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 10/2015) Năm công bố: 10/ 2015
Thiết lập hệ thống báo cáo Kế toán và bộ máy Kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty Công nghiêph Hóa chất mỏ ( Vinacomin ) và các đơn vị thành viên. - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương - Số tạp chí: ( Số cuối tháng 12/2014) Năm công bố: 12/ 2014
Hạch toán thanh toán khối lượng xây lắp theo chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” - Tác giả (đồng tác giả): Dương Thị Vân Anh - Tên tạp chí: Tạp chí Công Nghiệp - Số tạp chí: ( Kỳ I/ tháng 4/2005 ) Năm công bố: 4/ 2005

Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

Giáo trình kế toán tài chính II - Chủ biên: Dương Thị Vân Anh - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Giáo trình nội bộ cho sinh viên ngành Kế toán Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội – Năm XB: 2015
Giáo trình kế toán tài chính I - Chủ biên: Dương Thị Vân Anh - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Giáo trình nội bộ cho sinh viên ngành Kế toán Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội – Năm XB: 2015
Giáo trình Nguyên lý kế toán - Chủ biên: Dương Thị Vân Anh - Tham gia biên soạn: – Nơi XB: Giáo trình nội bộ cho sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội – Năm XB: 2015
Giáo trình kế toán tài chính III - Chủ biên: - Tham gia biên soạn: Dương Thị Vân Anh – Nơi XB: Giáo trình cho sinh viên ngành Kế toán Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên – Năm XB: 2015

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp tại địa phương thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ - Loại đề tài: Cấp bộ - Chủ nhiệm đề tài: Dương Thị Vân Anh - Mức độ tham gia: Chủ nhiệm đề tài - Mã số: 036.14 RD – Năm nghiệm thu: 2015 - Xếp loại: Xuất sắc

Kinh nghiệm hướng dẫn NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Họ Tên NCS Tên đề tài luận án Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ thành công Vai trò hướng dẫn