Bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

Kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC - Tác giả (đồng tác giả): Nguyễn Thị Thu Liên - Loại Hội thảo Khoa học: None - Đơn vị tổ chức, nước tổ chức: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Thời gian tổ chức: 11/20/2016 12:00:00 AM