XEM CHI TIẾT

Thông báo v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2016-2017

Ngày đăng: 26/09/2016 9:25:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 1354/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 22  tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
v/v tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy
học kỳ 1, năm học 2016-2017
–––––––––––

Kính gửi:

- Các khoa/viện Quản lý sinh viên
- Phòng TC-KT
- Phòng QTTB
- Phòng KT&ĐBCLGD
- Sinh viên chính quy các khóa

                                    
                                                           
            Căn cứ Kế hoạch số 1353/KH-ĐHKTQ ngày 22/9/2016 về việc tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên chính quy có nhu cầu học như sau:

1. Đối tượng
- Sinh viên đạt điểm kiểm tra dưới 50 trong đợt kiểm tra tiếng Anh đầu vào các ngày từ 27/8/2016 - 31/8/2016.
- Sinh viên thuộc diện phải kiểm tra tiếng Anh đầu vào nhưng không tham dự.
- Sinh viên chính quy có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ tiếng Anh.

2. Chương trình, thời gian và địa điểm học
- Chương trình được thiết kế giảng dạy trong 30 buổi, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 90 phút.
            + Lớp cấp độ 1: dành cho sinh viên đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào từ 30 điểm đến dưới 50 điểm.
            + Lớp cấp độ 2: dành cho sinh viên đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào thấp hơn 30 điểm hoặc không tham dự đợt kiểm tra tiếng Anh đầu vào.
- Thời gian học: từ 18h15 - 20h00 (tính cả giờ nghỉ giải lao) bắt đầu từ ngày 03/10/2016
- Địa điểm: học tại các giảng đường tốt nhất của Trường.
(có chương trình học chi tiết kèm theo)
3. Học phí: 
- Mức thu:
            + Thời lượng: tương đương 04 tín chỉ (30 buổi × 2 tiết/buổi = 60 tiết)
            + Học phí: 1.500.000đ/sinh viên (4 tín chỉ × 375.000đ/tín chỉ)
- Sinh viên nộp tiền tại Phòng TC-KT
4. Đăng ký học
- Quy mô: 25-30 sinh viên/lớp
- Nhà trường sẽ mở 06 lớp tiếng Anh tăng cường như sau:
            + 03 lớp cấp độ 1:
                        +) Lớp 1-1: thứ 2, thứ 4
                        +) Lớp 1-2: thứ 3, thứ 5
                        +) Lớp 1-3: thứ 4, thứ 6
            + 03 lớp cấp độ 2:
                        +) Lớp 2-1: thứ 2, thứ 4
                        +) Lớp 2-2: thứ 3, thứ 5
                        +) Lớp 2-3: thứ 4, thứ 6
- Sinh viên tự chọn, tự đăng ký qua mạng Quản lý đào tạo trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của sinh viên.
- Tùy theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, Nhà trường sẽ mở bổ sung hoặc hủy lớp nếu không đủ quy mô. 
5. Thời gian học, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ:
-  Thời gian học: 15 tuần, bắt đầu từ 03/10/2016 - 06/02/2017
-  Thời kiểm tra giữa kỳ (2 bài kiểm tra): từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 10
- Thời gian thi cuối kỳ (dự kiến): từ 07/02/2017 - 10/02/2017
- Sinh viên đạt kết quả tốt trong đợt học tiếng Anh tăng cường sẽ được công nhận để vào học English 1:
            + Đối với lớp tiếng Anh tăng cường cấp độ 1:


Kết quả

Đăng ký học chính khóa

Quyền lợi khác

Điểm TB < 6,5

 

Phải dự kỳ kiểm tra phân loại đầu vào

Điểm TB >= 6,5

English 1 - Level 1

 

Điểm TB >= 7,5

English 1 - Level 2

 

Điểm TB >= 8,5

English 1 - Level 2

- Miễn học
- Điểm kiểm tra giữa kỳ = điểm TB
- Phải dự thi hết học phần

            + Đối với lớp tiếng Anh tăng cường cấp độ 2:


Kết quả

Đăng ký học
chính khóa

Ghi chú

Điểm TB < 7,0

 

- Tiếp tục học tiếng Anh tăng cường
- Có thể dự kỳ kiểm tra phân loại đầu vào

Điểm TB >= 7,0

English 1 - Level 1

 

Điểm TB >= 8,0

English 1 - Level 2

 

 

            Căn cứ vào Thông báo trên, Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT chủ trì trong công tác tổ chức và các khoa, viện quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên được biết, các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng QLĐT để tổ chức tốt các lớp tiếng Anh tăng cường theo đúng kế hoạch, quy định của Trường. Trong quá trình triển khai công việc có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo báo Hiệu trưởng (qua Phòng QLĐT) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng(để báo cáo);
- Các Khoa/Viện (để thông báo cho SV);
- K.NNKT (để tổ chức thực hiện);
- P.QTTB, P.TC-KT, P.KT&KĐCLGD (để p/h thực hiện)
- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung