XEM CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 13/05/2016 18:29:16

<p>
    &nbsp;</p>
<p align="center">
    <strong>ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC D&Acirc;N</strong></p>
<p align="center">
    <strong>VIỆN KẾ TO&Aacute;N - KIỂM TO&Aacute;N</strong></p>
<p align="center">
    <strong><em>Địa chỉ: Ph&ograve;ng 1 &ndash; Giảng đường H7 &ndash; trường Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n</em></strong></p>
<p style="text-align: center; ">
    <strong><em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tel: 04 36 280 888 &ndash; 04 38 691 887</em></strong></p>
<p align="center">
    <strong>Email: daotao<u>ketoan.neu@gmail.com</u></strong></p>
<p align="center">
    &nbsp;</p>
<p align="center">
    <span style="font-size:16px;"><strong>CHƯƠNG TR&Igrave;NH Đ&Agrave;O TẠO KẾ TO&Aacute;N TRƯỞNG DOANH NGHIỆP</strong></span></p>
<p align="center">
    &nbsp;</p>
<p>
    <strong>I &ndash; ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:</strong></p>
<p>
    &nbsp;- C&aacute;n bộ quản l&yacute; đương chức.</p>
<p>
    &nbsp;- Kế to&aacute;n trưởng đương chức.</p>
<p>
    &nbsp;- Những người đang l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n tại c&aacute;c cơ sở thực tế.</p>
<p>
    &nbsp;- Những người h&agrave;nh nghề kế to&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật về Kế to&aacute;n.</p>
<p>
    &nbsp;- C&oacute; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật.</p>
<p>
    &nbsp;- C&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ về T&agrave;i ch&iacute;nh, Kế to&aacute;n, Kiểm to&aacute;n từ bậc trung cấp trở l&ecirc;n.</p>
<p>
    &nbsp;- Đ&atilde; qua c&ocirc;ng t&aacute;c thực tế về t&agrave;i ch&iacute;nh, kế to&aacute;n, kiểm to&aacute;n &iacute;t nhất 2 năm đối với người c&oacute; tr&igrave;nh độ Đại học tốt nghiệp ng&agrave;nh Kế to&aacute;n, Kiểm to&aacute;n v&agrave; T&agrave;i ch&iacute;nh trở l&ecirc;n, 3 năm đối với người c&oacute; tr&igrave;nh độ Trung cấp hoặc Cao đẳng.</p>
<p>
    <strong>II &ndash; THỜI GIAN KH&Oacute;A HỌC V&Agrave; CHƯƠNG TR&Igrave;NH Đ&Agrave;O TẠO:</strong></p>
<p>
    1 &ndash; Thời gian một kh&oacute;a học: 30 buổi.</p>
<p>
    2 &ndash; Phương thức học:</p>
<p>
    -&nbsp; Cả ng&agrave;y thứ 7 + chủ nhật hoặc buổi tối thứ 2,4,6 hoặc buổi tối thứ 3,5,7</p>
<p>
    - Thời gian học: S&aacute;ng từ: 8h &ndash; 11h; chiều từ 14h &ndash; 17h; tối từ 18h-20h30</p>
<p>
    - Mức học ph&iacute;: &nbsp;theo th&ocirc;ng b&aacute;o của Viện Kế to&aacute;n - Kiểm to&aacute;n</p>
<p>
    <strong>III &ndash; NỘI DUNG CHƯƠNG TR&Igrave;NH Đ&Agrave;O TẠO</strong></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    <strong>STT chuy&ecirc;n đề</strong></p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    <strong>T&ecirc;n chuy&ecirc;n đề</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    &nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    <strong>I/ Phần kiến thức chung</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 1</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 2</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 3</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Ph&aacute;p luật về thuế</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 4</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Thẩm định dự &aacute;n đầu tư</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 5</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Quan hệ t&iacute;n dụng, thanh to&aacute;n giữa doanh nghiệp với ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    &nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    &Ocirc;n tập v&agrave; kiểm tra phần I</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    &nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    <strong>II/ Phần kiến thức nghiệp vụ</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 6</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Ph&aacute;p luật về kế to&aacute;n</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 7</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n v&agrave; vai tr&ograve;, nhiệm vụ Kế to&aacute;n trưởng DN</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 8</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Kế to&aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 9</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Tổ chức kế to&aacute;n quản trị doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 10</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    Chuy&ecirc;n đề 11</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    Kiểm to&aacute;n v&agrave; kiểm to&aacute;n b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="width:138px;">
                <p>
                    &nbsp;</p>
            </td>
            <td style="width:501px;">
                <p>
                    &Ocirc;n tập v&agrave; kiểm tra phần II</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>
    Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, học vi&ecirc;n sẽ được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế to&aacute;n trưởng theo ph&ocirc;i của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị trong 5 năm.</p>
<div style="display:none">
    <h3>
        how to order the abortion pill online</h3>
    online purchase abortion pill <a href="http://sagesoftware.co.in/Default.aspx">abortion pill</a> cytotec abortion pill buy online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        how to order the abortion pill online</h3>
    online purchase abortion pill <a href="http://sagesoftware.co.in/Default.aspx">abortion pill</a> cytotec abortion pill buy online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        buy abortion pill</h3>
    abortion pill buy online <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53">abortion pill online purchase</a> where can i get the abortion pill online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        buy abortion pill</h3>
    abortion pill buy online <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53">ordering abortion pills to be shipped to house</a> where can i get the abortion pill online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order abortion pill online</h3>
    abortion pill buy online <a href="http://www.cengage.co.in/content/about-us">http://www.cengage.co.in/content/about-us</a> abortion pill prescription</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order abortion pill online</h3>
    abortion pill buy online <a href="http://www.cengage.co.in/content/about-us">http://www.cengage.co.in/content/about-us</a> abortion pill prescription</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get viagra online</h3>
    generic for viagra <a href="http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement">viagra online</a> viagra online uk</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get viagra online</h3>
    generic for viagra <a href="http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement">viagra online</a> viagra online uk</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cialis vs kamagra</h3>
    kamagra for women <a href="http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use">kamagra</a> buy kamagra las vegas</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cialis vs kamagra</h3>
    kamagra for women <a href="http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use">kamagra suppliers in the uk</a> buy kamagra las vegas</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        kamagra jelly suppliers in the uk</h3>
    mail order kamagra jelly <a href="http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice">kamagra jelly</a> free kamagra jelly</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        kamagra jelly suppliers in the uk</h3>
    mail order kamagra jelly <a href="http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice">kamagra jelly</a> free kamagra jelly</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        buy amoxicillin in great britain</h3>
    where to buy amoxil online <a href="http://www.cengage.co.in/content/academic-professional">generic amoxil</a> natural amoxicillin alternatives</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        buy amoxicillin in great britain</h3>
    where to buy amoxil online <a href="http://www.cengage.co.in/content/academic-professional">http://www.cengage.co.in/content/academic-professional</a> natural amoxicillin alternatives</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        photos synthroid</h3>
    generic synthroid sale <a href="http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching">synthroid</a> natural synthroid alternatives</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        photos synthroid</h3>
    generic synthroid sale <a href="http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching">buy cheap synthroid</a> natural synthroid alternatives</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get bisacodyl online</h3>
    order bisacodyl online <a href="http://www.cengage.co.in/content/library-reference">laxative</a> buy laxative</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get bisacodyl online</h3>
    order bisacodyl online <a href="http://www.cengage.co.in/content/library-reference">laxative</a> buy laxative</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        principen without prescription</h3>
    order principen online <a href="http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations">http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations</a> buy principen online a href</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        principen without prescription</h3>
    order principen online <a href="http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations">generic ampicillin online</a> buy principen online a href</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order abortion pill</h3>
    buy abortion pill online <a href="http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1">abortion pill</a> on line abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order abortion pill</h3>
    buy abortion pill online <a href="http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1">where to buy abortion pill</a> on line abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order clarithromycin 250mg</h3>
    order biaxin 250mg <a href="http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29">clarithromycin</a> biaxin reviews</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        order clarithromycin 250mg</h3>
    order biaxin 250mg <a href="http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29">clarithromycin</a> biaxin reviews</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        natural cipro</h3>
    generic ciprofloxacin sale <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37">ciprofloxacin</a> get discount cipro online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        natural cipro</h3>
    generic ciprofloxacin sale <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37">cheap ciprofloxacin</a> get discount cipro online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cleocin online</h3>
    buy clindamycin <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62">clindamycin</a> how to use cleocin</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cleocin online</h3>
    buy clindamycin <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62">clindamycin</a> how to use cleocin</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cheap dexone</h3>
    dexamethasone prescription <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44">http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44</a> alternative to dexone</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cheap dexone</h3>
    dexamethasone prescription <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44">dexamethasone</a> alternative to dexone</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        natural Cefadroxil</h3>
    mail order Cefadroxil <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105">cefadroxil</a> buy Cefadroxil on the internet</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        natural Cefadroxil</h3>
    mail order Cefadroxil <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105">cefadroxil</a> buy Cefadroxil on the internet</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        vantin for sale</h3>
    natural cefpodoxime <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151">cefpodoxime</a> buy cefpodoxime online a href</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        vantin for sale</h3>
    natural cefpodoxime <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151">buy vantin online</a> buy cefpodoxime online a href</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cefuroxime for sale</h3>
    cefuroxime without prescription <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154">cefuroxime without prescription</a> women does ceftin work</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        cefuroxime for sale</h3>
    cefuroxime without prescription <a href="http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154">http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154</a> women does ceftin work</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        pill for abortion online</h3>
    abortion pill online purchase <a href="http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216">abortion pill</a> buy abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        pill for abortion online</h3>
    abortion pill online purchase <a href="http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216">pill for abortion online</a> buy abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get discount keflex online</h3>
    alternative to cephalexin <a href="http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5">natural cephalexin</a> buy cephalexin online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        get discount keflex online</h3>
    alternative to cephalexin <a href="http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5">buy cephalexin online</a> buy cephalexin online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        generic chloramphenicol online</h3>
    natural chloramphenicol alternatives <a href="http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6">http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6</a> where to buy chloromycetin online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        generic chloramphenicol online</h3>
    natural chloramphenicol alternatives <a href="http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6">chloramphenicol</a> where to buy chloromycetin online</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        abortion pill buy online</h3>
    where can you buy the abortion pill <a href="http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18">buy abortion pill online</a> where to buy abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        abortion pill buy online</h3>
    where can you buy the abortion pill <a href="http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18">http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18</a> where to buy abortion pill</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        augmentin prescription</h3>
    buy cheap augmentin online uk <a href="http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22">generic clavulanate</a> generic clavulanate sale</div>
<div style="display:none">
    <h3>
        augmentin prescription</h3>
    buy cheap augmentin online uk <a href="http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22">augmentin</a> generic clavulanate sale</div>
<p>
    &nbsp;</p>