ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán,phân tích
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
● Điện thoại: 0913323478
● Email:

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, tổ chức kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, kế toán quốc tế, kế toán công, kế toán công ty, ...
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
● Điện thoại: 0913553456, 0966782818
● Email: anhcongtuan@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Viện trưởng
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Kế toán, Thuế và kế toán thuế, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trách nhiệm xã hội, Phân tích tài chính
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904.129.658
● Email: hungdt@neu.edu.vn - hungdtneu@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị /Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, tài chính, kiểm toán và phân tích kinh tế
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0193057781, 01649961258, 01258595198
● Email: Nnq1966@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Nguyên lý Kế toán / Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Phân tích BCTC, Kế toán quốc tế, Kế toán quản trị, Tổ chức kế toán, Hệ thống thông tin kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 097 234 6699
● Email: cuongpd@neu.edu.vn, phamduccuong2701@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kiểm toán/Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Kế toán, Kiểm soát
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp
● Điện thoại: 0986111256
● Email: hoanp@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Kế toán Tài chính/Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lí kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán công, Tài chính doanh nghiệp
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0913.579.837
● Email: tranthuan19@ymail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Hệ thống thông tin Kế toán, Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Kế toán quản trị, Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích kinh doanh, Kế toán Thuế, Kế toán công, kế toán tài chính, Lý thuyết kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0912843355
● Email: tuantt@neu.edu.vn; trungtuanktqd@gmail.com; trungtuanneu@gmail.com;

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Kế toán Quản trị/ Giảng Viên Chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán.
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0983 326 327
● Email: kienpx@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Hệ thống Thông tin Kế toán
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán Công ty
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0983 665 165
● Email: hieu39ktqd@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Kế toán Tài chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính, Kế toán công ty và Nguyên lý kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0984380914
● Email: dungnd@neu.edu.vn; dungnd2141@gmail.com,

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Trưởng BM Kiểm toán
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0962 299 399
● Email: dunglq@neu.edu.vn; dunglq.neu@gmail.com;

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó trưởng BM Nguyên lý Kế toán
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0912633616
● Email: chungtq0209@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0913.360066
● Email: ngoclk@neu.edu.vn; ngockt@gmail.com;

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán, Phân tích, Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0913500373
● Email: kienpt@neu.edu.vn; phankien76@gmail.com;

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0982110278
● Email: lient@neu.edu.vn, thulien.nguyen78@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Tổ chức kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0913057768
● Email: thanhtn@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, phân tích tài chính
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904680719
● Email: thuypt@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 098282063
● Email: minhhong281@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0912265886
● Email: Mynt1975@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán, Phân tích, Tài chính, Quản trị KD
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 016.38.555.888
● Email: longpt@neu.edu.vn; thanhlong393@gmail.com;

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Phân tích Báo cáo tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán quốc tế, Kế toán công.
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0915.166.150
● Email: hangdt@neu.edu.vn, hangdthuy@gmail.com.

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904 426 866
● Email: havpco@yahoo.com.vn, havpco@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán và phân tích hoạt động kinh tế
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0919997258
● Email: dunghp@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0903210448
● Email: maianhkt@neu.edu.vn , maianh29neu@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0982800705
● Email: trangtt@neu.edu.vn, tthutrang7050@yahoo.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0974704999
● Email: duongthivananh19792007@yahoo.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904.219.789
● Email: trongngocminhtho@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0906.290.208
● Email: doanthanhnga@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán quản trị
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0914335569
● Email: minhphuongktqd2015@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kiểm toán căn bản, Kiểm toán tài chính, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính
● Ngoại ngữ: Anh
● Điện thoại: 0988453399
● Email: thanhdiep9384@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quốc tế, Học thuyết kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0945.088.886
● Email: linhnh@neu.edu.vn, halinh1510@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904265259
● Email: nguyenlananh1182@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0912390964
● Email: nhuxnk@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
● Điện thoại: 0948772878
● Email: longnp1076@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kinh doanh và quản lý, Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0912.363.888
● Email: maichiktcphn@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán , kế toán tài chính, thuế và kế toán thuế
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0944.797.333
● Email: lanthu.neu@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0982.509.346
● Email: mvanh81@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 091 328 3820
● Email: dtquynh0711@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Phó Trưởng Bộ môn Nguyên lý kế toán
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0983.078.257
● Email: Oanhtnha3@yahoo.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên chính
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0942445599
● Email: longtq@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0932 722 699
● Email: hahonghanh1@gmail.com; hanhhh@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán quốc tế, Phân tích báo cáo tài chính
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0989834969
● Email: imi_nguyen2508@yahoo.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0948028866
● Email: duongchi@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích kinh doanh
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0946516333
● Email: thangkt47d@gmail.com; thangle@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0904003682
● Email: vuminhthu.neu@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng Viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lý thuyết kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0982 240 291
● Email: thanhloanneu@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0917879989
● Email: Quynhlien1012@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0977778938
● Email: giangdt@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: GV
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Anh
● Điện thoại: 0963051387
● Email: Thaonp42@gmail.com; Thaonp42@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại:
● Email:

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán, Kiểm toán ...
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0962539724
● Email: duongdt36@gmail.com

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán công
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0902.170.288
● Email: pthuong172@gmail.com huongpham@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán trách nhiệm xã hội, Kế toán môi trường
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 0932298866
● Email: quytrongtrinh@neu.edu.vn

● Đơn vị công tác: Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học KTQD
● Chức vụ/Ngạch giảng viên: Giảng viên
● Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
● Ngoại ngữ: Tiếng Anh
● Điện thoại: 01662.826.926
● Email: linhnguyen@neu.edu.vn